Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF

14.04.2021

Zakończony 30.07.2021

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
DZIAŁANIA 7.2 Rozwój usług społecznych
PODDZIAŁANIA 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF

Numer naboru: RPPD.07.02.02-IZ.00-20-001/21

Uwaga! Ważne informacje o zmianach znajdują się w dziale "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 28 kwietnia 2021 roku od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

do 30 lipca 2021 roku do godz. 15:00 (Zmiana z 10.05.2021)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to listopad 2021 r. (Zmiana z 10.05.2021)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

W ramach konkursu nie przewiduje się podziału na rundy.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.2.0.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów),w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujący typ projektu według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

typ projektu nr 1:

Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności poprzez:

 • 1.1) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania lub poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w społeczności lokalnej);
 • 1.2) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
 • 1.3) Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami;
 • 1.4) Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsc pracy lub ośrodka wsparcia);
 • 1.5) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu).
 • 1.6) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów.

typ projektu nr 2:

Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych:

 • 2.1) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno- terapeutycznego do 14 osób, w tym poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;
 • 2.2) Działania na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • 2.3) Działania na rzecz usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym osób opuszczających ośrodki socjoterapii, ośrodki wychowawcze;
 • 2.4) Wsparcie w postaci rodzin wspierających oraz rozwój usług asystentury rodzinnej w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • 2.5) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży m.in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi;
 • 2.6) Wsparcie rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
 • 2.7) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie udzielanego wsparcia.

typ projektu nr 3:

Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

typ projektu nr 4:

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie teleopieki, systemów przywoławczych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załącznikach nr 9 i 9a do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi: 2 500 000,00 PLN.

Minimalny wkład własny

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego: minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

UWAGA:

W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły dostępne w regulaminie konkursu oraz na stronie PFRON.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.97 MB) Zmiana z 28.06.2021

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 784 kB)
 2. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020. (DOC 387 kB)
 3. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej - zmiana z 26.07.2021 (DOC 1.36 MB)
 4. Wzór karty oceny – etap negocjacji (DOC 359 kB)
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.60 MB)
 6. Wzór minimalnego zakresu umowy:
 7. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 296 kB)
 8. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem - zmiana z 06.08.2021 (DOC 720 kB)
 9. Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 96 kB)
 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 492 kB)
 11. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOC 61 kB)
 12. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. (PDF 986 kB)
 13. Szczegółowe warunki dostępu do uczestnictwa w programie ,,Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami (...)” (w zakresie sfinansowania ze środków PFRON wkładu własnego) dla adresatów programu, wnioskujących o dofinansowanie projektów w ramach RPO – EFS (DOC 46 kB)
 14. Karta prekwalifikacji adresata/tów programu i projektu do udziału w programie (Wzór) (DOCX 25 kB)
 15. Karta kwalifikacji ostatecznej adresata/ów programu i projektu do udziału w programie (Wzór) (DOCX 21 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFS (JPG 57 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 322 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu, z dnia 14.07.2021 (PDF 155 kB)

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

REFERAT OCENY I WYBORU PROJEKTÓW

STOWARZYSZENIE BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (Referat Oceny i Wyboru Projektów) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: rpo.wrotapodlasia.pl.

Komunikaty

06.08.2021

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. W ramach załącznika wydzielono wzór deklaracji dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nowy wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem obowiązuje od 06.08.2021 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 378 kB)

26.07.2021

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, że zmianie uległ Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu – wzór karty oceny formalno-merytorycznej.

Pełna treść komunikatu (PDF 874 kB)

28.06.2021

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, że w związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych zmianie uległ Regulamin konkursu w części IV. Wymagania konkursowe. 

Treść komunikatu (DOC 477 kB)

10.05.2021

Informujemy o zmianie Regulaminu dotyczącej wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.

Treść komunikatu (DOC 341 kB)

Poleć innym: