Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF, Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

22.11.2019

Zakończony 30.04.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
oraz
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca
ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej
Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych
Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF

Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

Typy projektu zintegrowanego:
Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane

Numer naboru: NR RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/19


 • Lista projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

  25.02.2021

  Wynik naboru (XLSX, 42.02 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: od 23 grudnia 2019 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: do 30 kwietnia 2020 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Przewidywany termin to styczeń 2021 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminu konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

W ramach konkursu nie przewiduje się podziału na rundy.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Mickiewicza 74 lok. 6 (Sekretariat, p. nr 1)
15-232 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski uproszczone:

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od 23 grudnia 2019 r. od godziny 7:30 do 30 kwietnia 2020 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (oryginał).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. w sieprniu 2020 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS instalacyjnej GWA2014 (EFS), wskazanej w wezwaniu.
 2. w jednym egzemplarzu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach II etapu.

Wnioski o dofinansowane – II etap EFRR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach II etapu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Obejmujące typy właściwe dla danego funduszu. W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujący typ projektu według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

 1. Projekt zintegrowany typu: Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
  obejmujący typy właściwe dla danego funduszu zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wskazane poniżej:
  • W ramach Poddziałania 7.2.2 (EFS):
   • typ projektu nr 2:
    Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych:
    • 2.1) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób, w tym poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;
    • 2.2) Działania na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
    • 2.3) Działania na rzecz usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym osób opuszczających ośrodki socjoterapii, ośrodki wychowawcze;
    • 2.4) Wsparcie w postaci rodzin wspierających oraz rozwój usług asystentury rodzinnej w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
    • 2.5) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży m.in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi;
    • 2.6) Wsparcie rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
    • 2.7) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie udzielanego wsparcia.
  • W ramach Poddziałania 8.4.2 (EFRR):
   • typ projektu nr 2:
    Infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
    W przypadku wyżej wymienionego przedsięwzięcia w ramach Poddziałania 8.4.2 (EFRR) dotacja nie będzie obejmowała budowy nowych obiektów, a jedynie przebudowę lub remont budynków w celu ich adaptacji.
 2. Projekt zintegrowany typu: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane, obejmujący typy właściwe dla danego funduszu zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wskazane poniżej:
  • W ramach Poddziałania 7.2.2 (EFS):
   • typ projektu nr 1:
    Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności poprzez:
    • 1.1) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania lub poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w społeczności lokalnej);
    • 1.2) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
    • 1.3) Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami;
    • 1.4) Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsc pracy lub ośrodka wsparcia);
    • 1.5) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu).
   • W ramach typów projektów 1.1 oraz 2.5 Poddziałania 7.2.2 z możliwości otrzymania wsparcia wyłączone są podmioty i osoby otrzymujące ten sam zakres wsparcia w odpowiednich typach projektów w ramach Działania 9.1 (decyduje tożsamość czasowa realizacji projektu). Warunkiem zakwalifikowania osoby jako uczestnika projektu jest złożenie oświadczenia o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.
    W ramach opieki instytucjonalnej z EFS nie jest finansowane tworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych ani nie są utrzymywane dotychczas istniejące miejsca.
   • typ projektu nr 3:
    Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
    typ projektu nr 4:
    Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie teleopieki, systemów przywoławczych.
  • W ramach Poddziałania 8.4.2 (EFRR):
   • typ projektu nr 1:
    Infrastruktura związana z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
   • typ projektu nr 3:
    Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych.
  • W przypadku wyżej wymienionych przedsięwzięć w ramach Poddziałania 8.4.2 (EFRR) dotacja nie będzie obejmowała budowy nowych obiektów, a jedynie przebudowę lub remont budynków w celu ich adaptacji.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
 • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych, jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych,
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 6 500 000,00 PLN, w tym:

 • wsparcie finansowe w ramach EFS: 2 000 000,00 PLN, tj. 1 789 473,68 PLN ze środków EFS oraz 210 526,32 PLN z budżetu państwa,
 • wsparcie finansowe w ramach EFRR: 4 500 000,00 PLN.

Nie określono minimalnej wartości projektu zintegrowanego.

Niemniej, wartość dofinansowania projektu współfinansowanego z EFS musi być wyższa od wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR , tj. 426 290,00 PLN, przy czym rozliczenie takiego projektu w zakresie kosztów bezpośrednich musi się odbywać się na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

IOK przewiduje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 11.09.2020 (PDF 2.21 MB)

Załączniki:

 1. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.53 MB)
 2. Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOCX 269 kB)
 3. Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 681 kB)
 4. Lista sprawdzająca wniosek uproszczony o dofinansowanie projektu zintegrowanego w zakresie spełnienia warunków formalnych – I etap (PDF 467 kB)
 5. Kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – projekty zintegrowane (EFS+EFRR), tryb konkursowy (PDF 1.75 MB)
 6. Wzór karty oceny formalno-merytorycznej – I etap (PDF 1 MB)

Dokumenty - EFS:

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS - zmiana z 11.09.2020 (DOC 781 kB)
 2. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 387 kB)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.60 MB)
 4. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 568 kB)
 5. Wzór karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 358 kB)
 6. Wzór minimalnego zakresu umowy:
 7. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (EFS) (PDF 279 kB)
 8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 356 kB)
 9. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 374 kB)
 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 492 kB)
 11. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOC 59 kB)
 12. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów (DOC 75 kB)

Dokumenty - EFRR:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • Departament EFRR: tel. 85 66 54 354, -921, - 305 w godz. od 9.00 do 13.00,
 • Departament EFS: tel. 85 66 54 254, -258, -281 w godz. od 9.00 do 13.00,
 • Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl  (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej https://rpo.wrotapodlasia.pl  w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 661 15 38.

Komunikaty

31.12.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, iż termin zakończenia oceny formalno-merytorycznej w ramach II etapu projektów zintegrowanych został przesunięty na styczeń 2021 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 446 kB)

23.12.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

W §1 pkt 2 Porozumienia doprecyzowano, dla jakich danych osobowych administratorem jest Województwo podlaskie.

Nowy wzór Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych obowiązuje od 17.12.2020 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 222 kB)

14.09.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu w części EFS. Zmiana dotyczy załącznika nr 1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS, tj. w § 9 usunięto ust. 3: "W przypadku projektów zintegrowanych, negocjacje prowadzone są w odniesieniu do wszystkich projektów skierowanych przez oceniających do negocjacji.
W związku z powyższym dokonano analogicznej zmiany w treści Regulaminu konkursu (w części B Regulaminu usunięto pkt. 6.3.5).
Zmiany obowiązują od 11.09.2020 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 696 kB)

30.07.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informuje, iż termin oceny formalno-merytorycznej w ramach I etapu oceny został przedłużony do sierpnia 2020 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 463 kB)

16.04.2020

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii i ograniczonym dostępem do Biura SBOF dla interesantów informujemy, że od 16 kwietnia 2020 roku wnioski uproszczone można składać:

 • osobiście lub przez inną osobą wyznaczoną przez Wnioskodawcę w siedzibie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (sekretariat) w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2020 r. w godzinach 10.00-15.30. Potwierdzenie otrzymania wniosku (data i podpis) zostanie przekazane drogą mailową (skan) na adres wskazany we wniosku w cz. II. 4 e) – decyduje data wpływu do Sekretariatu;

lub

 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Osobiste złożenie papierowej wersji wniosku uproszczonego we wcześniejszym terminie (przed 28 kwietnia 2020 r.) możliwe będzie jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem SBOF (tel. 85 661 15 38 w godz. 07.30-15.30).

Pełna treść komunikatu (PDF 575 kB)

16.03.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS, załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU) oraz Załącznik nr 5 tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Pełna treść komunikatu (PDF 237 kB)

11.02.2020

Informujemy, że termin naboru wniosków został wydłużony do 30 kwietnia 2020 roku do godziny 15.30. W związku z powyższym zmianie uległa treść Regulaminu konkursu, w zakresie dotyczącym harmonogramu konkursu.

Pełna treść komunikatu (DOCX 251 kB)

13.01.2020

Informujemy, że termin naboru wniosków został wydłużony do 17 lutego 2020 roku do godziny 15.30. W związku z powyższym zmianie uległa treść Regulaminu konkursu, w części dotyczącej harmonogramu konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 592 kB)

Poleć innym: