Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

31.01.2018

Zakończony 16.03.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Numer naboru: RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/18

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w punkcie "Komunikaty". • Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej

  29.11.2018

  Lista projektów (PDF, 178.2 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

05 marca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

16 marca 2018 r. do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 05 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK, tj. do 21 marca 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu uprawnione są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych, mające na celu dostosowanie oferty do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy, przystosowanie oferty do kierunków rozwojowych województwa ( zgodnie ze strategią inteligentnych specjalizacji) oraz stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, będą realizowane w zakresie:

 • rozbudowy, przebudowy oraz funkcjonalnego dostosowania bazy lokalowej, bazy techniczno-dydaktycznej szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego służąca doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu,
 • tworzenia i modernizacji pracowni, warsztatów, laboratoriów do praktycznej nauki zawodu,
 • wyposażenia parku maszynowego, wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia, urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego oraz ustawicznego,
 • rozbudowy, przebudowy, remont centrów kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ich wyposażenia,
 • rozbudowy, adaptacji i modernizacji infrastruktury dydaktycznej państwowych wyższych szkół zawodowych,
 • wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej w nowoczesny sprzęt, narzędzia, urządzenia służącej praktycznej nauce zawodu w państwowych wyższych szkołach zawodowych,
 • dostosowania obiektów kształcenia zawodowego, ustawicznego oraz ich wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością jako jeden z elementów projektu.

Niniejszy konkurs jest uzupełnieniem interwencji EFS w ramach Działania 3.3 RPOWP 2014 - 2020. Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania ze środków EFRR jest uzyskanie wsparcia lub jednoczesne ubieganie się o dofinansowanie w ramach trwających naborów organizowanych przez IZ RPOWP i w konsekwencji realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS – przedsięwzięcie współfinansowane ze środków EFRR może stanowić jedynie uzupełnienie interwencji ze środków EFS.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%;
 • projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów nie może przekroczyć 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi:

 • w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020 – 95%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

 • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 15%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
 • w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – 5%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 35 000 000,00 PLN, w tym:

 • infrastruktura edukacyjna na potrzeby państwowych szkół – 5 000 000,00 PLN,
 • infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego – 30 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1000 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 745 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia)(DOCX 74 kB) wraz z Instrukcją wypełniania (PDF 688 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 452 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 60 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 411 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 118 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 411 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 63 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 924 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne obligatoryjne i merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 752 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące (PDF 724 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 591 kB)

Inne załączniki:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów do dofinansowania (PDF 901 kB)

Koncepcja rozwoju szkół zawodowych w oparciu o potrzeby gospodarki województwa podlaskiego (PDF 1.01 MB)

Wzór etykiet na segregator (DOCX 411 kB)

Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3) (PDF 1.81 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, j.t. z póź. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkurs

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 1 MB) - plik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naboru, które wpłynęły do 14.03.2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez pracowników IOK.

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

tel. (85) 66 54 325, - 979 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

31.08.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że z uwagi na specyfikę oraz zróżnicowany poziom złożonej dokumentacji aplikacyjnej zmianie ulega termin rozstrzygnięcia konkursu na październik 2018 r. (poprzednio: sierpień 2018 r.). Jednocześnie IOK przypomina, że zgodnie z komunikatem z dnia 08.08.2018 r., celem przyspieszenia tempa wdrażania RPO, podjęto decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu oraz przyjęciu formuły częściowego rozstrzygania wyników konkursu, a tym samym sukcesywnym wyborze projektów do dofinansowania i podpisywania Umów. W związku z powyższym zaleca się do bieżącego zapoznawania z informacjami publikowanymi przy dedykowanym konkursie.

Treść komunikatu (PDF 172 kB)

08.08.2018

Instytucja Zarządzająca RPOWP (IZ RPOWP) uprzejmie informuje, że w dniu 07.08.2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu z Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego Działania 8.2 Uzupełnienie  deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej RPOWP 2014-2020 - Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych (nabór nr RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/18).

Po uwzględnieniu zróżnicowanego poziomu złożonej dokumentacji aplikacyjnej i wyjaśnień składanych w trakcie trwającej oceny formalno-merytorycznej, celem przyspieszenia tempa wdrażania RPO oraz zwiększenia poziomu kontraktacji i certyfikacji, Instytucja Zarządzająca RPO przyjęła formułę częściowego rozstrzygania wyników konkursu, a tym samym sukcesywnego wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania Umów. Z uwagi na konieczność zachowania zgodności z zapisami art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018.1431 t.j.), w treści którego wskazano, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem Wnioskodawców, kwotę alokacji zwiększono z obecnego poziomu 35 000 000,00 PLN do 48 345 189,48 PLN. Ostateczna wartość wykorzystanej alokacji będzie uzależniona od faktycznej ilości projektów wybranych do dofinansowania oraz wartości dofinansowania wynikającej ze zaktualizowanego budżetu (jeżeli wprowadzono korekty na etapie oceny formalno-merytorycznej).

Przyjęcie ww. informacji przez ZWP nie jest równoznaczne z uzyskaniem pozytywnej oceny projektu, wyborem go do dofinansowania oraz podpisaniem Umowy o dofinansowanie.

IZ RPOWP zaleca do bieżącego zapoznawania się z informacjami publikowanymi przy dedykowanym konkursie na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

31.07.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2018 r. (poprzedni termin: lipiec 2018 r.).

19.03.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach niniejszego naboru wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania 53 739 855,44 PLN, w tym:

 • infrastruktura edukacyjna na potrzeby państwowych wyższych szkół zawodowych – 2 wnioski o wartości dofinansowania 6 110 116,61 PLN;
 • infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego – 21 wniosków o wartości dofinansowania 47 629 738,83 PLN.

15.02.2018

W nawiązaniu do komunikatu z 1 stycznia 2018 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) rozszerza katalog podmiotów, dla których dopuszcza się możliwość realizacji projektu EFRR stanowiącego uzupełnienie interwencji EFS. Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania ze środków EFRR przez wszystkich Wnioskodawców jest uzyskanie wsparcia lub jednoczesne ubieganie się o dofinansowanie w ramach trwających naborów organizowanych przez RPO lub PO WER i w konsekwencji realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS.

Pełna treść komunikatu (PDF 438 kB)

01.02.2018

Instytucja Organizująca Konkurs podaje do wiadomości komunikat dotyczący komplementarności projektów ze wsparciem w ramach EFS.

Pełna treść komunikatu (PDF 435 kB)

Poleć innym: