Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

29.08.2017

Zakończony 16.01.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Numer naboru: RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  28.06.2018

  Wynik naboru (PDF, 215.74 KB)

 • Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej - wyniki oceny

  28.06.2018

  Lista projektów (PDF, 214.98 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

16 stycznia 2018 r. do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 29 września 2017 r. do 16 stycznia 2018 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 19 stycznia 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu uprawnione są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące:

 1. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego[1], mające na celu:
  • utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;
  • dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Inwestycja rozumiana jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń; zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw. Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu. Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć:

 • w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – 85%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów nie może przekroczyć 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi:

 • w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020 – 95%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

 • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 15%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
 • w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – 5%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.14 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 833 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 747 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania formularza w zakresie OOŚ (PDF 404 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 261 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (DOC 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne (328 kB)

8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego - Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące (PDF 345 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 888 kB)

Inne załączniki:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów 8.2.1 (PDF 721 kB)

Wykaz gmin uprawnionych do aplikowania (PDF 280 kB)

Potrzeby jednostek samorządu gminnego w zakresie zwiększenia dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w Województwie Podlaskim (PDF 3.29 MB)

Etykiety na segregatory 8.2.1 (81 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz.1460 t.j.), tj. w brzmieniu obowiązującym od 02 września 2017 r.. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 02.01.2018 r. (PDF 389 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 18.12.2017 r. (PDF 364 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 10.12.2017 r. (PDF 346 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 20.11.2017 r. (PDF 362 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 08.11.2017 r. (PDF 394 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 13.10.2017 r. (PDF 366 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • tel. (85) 66 54 316, -342 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83. 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

16.05.2018

Z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających wielokrotnych zapytań do Wnioskodawców oraz składania wyjaśnień i uzupełnień dot. oceny formalno-merytorycznej, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) za zasadne uznaje wydłużenie przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu na czerwiec 2018 r. (uprzednio termin ustalono na kwiecień 2018 r.).

Treść komunikatu (PDF 170 kB)

02.03.2018

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia komplementarności projektów (zgodnie z kryterium pn. „ Komplementarność projektu ze wsparciem w ramach EFS”) Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) podjęła decyzję o możliwości podpisywania Umów o dofinansowanie dla projektów realizowanych ze środków EFRR przed faktycznym terminem podpisania Umów o dofinansowanie ze środków EFS (dotyczy projektów komplementarnych ocenionych pozytywnie, dla których nie podpisano jeszcze Umów). W wyniku wprowadzenia ww. zmiany, szacuje się, że planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2018 r., a podpisania Umów – maj 2018 r. (poprzednio termin rozstrzygnięcia konkursu sierpień 2018 r., a podpisania Umów - wrzesień 2018 r.).

Treść komunikatu (DOCX 105 kB)

18.01.2018

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach niniejszego konkursu łącznie złożono 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 11,9 mln zł.

28.12.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wydłuża termin składania wniosków do dnia 16 stycznia 2018 r. do godziny 15.30 (z wyznaczonego wcześniej na 02 stycznia 2018 r.).

Treść komunikatu (PDF 278 kB)

28.12.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) za zasadne uznaje wydłużenie przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do sierpnia 2018 r. (uprzednio termin ustalono na kwiecień 2018 r.) oraz ustalenie, że szacowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to dzień 01 października 2018 r. (pierwotnie termin ten określono jako 4 miesiące licząc od kolejnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie).

Treść komunikatu (PDF 352 kB)

26.10.2017

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców oraz w celu umożliwienia wsparcia jak największej liczby projektów, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) za zasadne uznaje wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 02 stycznia 2018 r. do godziny 15.30 (pierwotny termin wyznaczono na 30 listopada 2017 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 348 kB)


[1] Wychowanie przedszkolne zgodnie z definicją rozdz. 2, art. 14 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Poleć innym: