Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - Inwestycje w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej

30.04.2018

Zakończony 31.07.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.4 Infrastruktura społeczna

Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - Inwestycje w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej

Numer naboru: RPPD.08.04.01-IZ.00-20-004/18

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty". • Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej

  27.03.2019

  Lista projektów (PDF, 241.69 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

04 czerwiec 2018 r. od godziny 08.00.

Termin, do którego można składać wnioski

31 lipiec 2018 r. do godziny 15:30.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 04 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK, tj. do 03 sierpnia 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki budżetowe,
 • osoby wykonujące zawody medyczne lub mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • organizacje pozarządowe
  z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące wyłącznie inwestycji w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej [Narzędzie 17 Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (roboty budowlane, doposażenie)] zgodnie z Krajowymi Ramami Strategicznymi. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Minimalna wartość projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 500 000,00 PLN.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.02 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 735 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 85 kB)

Instrukcja wypełniania formularza w zakresie OOŚ (PDF 717 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 102 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 60 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 63 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 62 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 537 kB)

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych (PDF 225 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 715 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 661 kB)

Inne załączniki:

Wzór etykiet na segregator (DOCX 62 kB)

Oświadczenie dotyczące skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (DOCX 134 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 tj. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 394 kB) - plik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naboru, które wpłynęły do 30.07.2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez pracowników IOK.

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

 • Konsultacje telefoniczne (pod numerem tel. (85) 66 54 305, - 354, - 992, - 979 w godz. od 09.00 do 13.00).
 • Konsultacje elektroniczne (konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl). Pytania i odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. IOK zastrzega sobie prawo publikowania wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego Wnioskodawcy i polegają na wyjaśnieniu procedur lub ich interpretacji. Nie muszą podlegać publikacji odpowiedzi polegające jedynie na odesłaniu lub przytoczeniu zapisów stosownych dokumentów.
 • Odpowiedzi pisemne na zapytania kierowane przez Wnioskodawców przesyłane pocztą tradycyjną (na adres: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok).
 • Konsultacje osobiste w siedzibie IOK (Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok pok. 210) po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Celem konsultacji powinno być omówienie kwestii merytorycznych związanych ściśle z koncepcją projektu z wyłączeniem omawiania podstawowych zasad aplikowania wynikających z dokumentacji konkursowej.
 • Pre-panele w siedzibie IOK (Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok pok. 210) po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Celem spotkania będzie omówienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów w kontekście planowanego projektu. Wartością dodaną pre-panelu powinno być wyeliminowanie koncepcji projektów, które nie spełniają warunków brzegowych konkursu lub możliwa do uzyskania liczba punktów nie pozwala uzyskać pozytywnej oceny.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

31.12.2018

Instytucja Zarządzająca RPOWP na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) uprzejmie informuje, że w dniu 27.12.2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu z Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej RPOWP 2014-2020 - Typ projektu: Inwestycje w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (nabór nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-004/18).

Celem przyspieszenia tempa wdrażania RPO oraz zwiększenia poziomu kontraktacji i certyfikacji, podjęto decyzję o przyjęciu formuły częściowego rozstrzygania wyników konkursu, a tym samym sukcesywnego wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania Umów. Ocena będzie dokonywana wg kolejności wpływu wniosków do IZ RPOWP w wersji elektronicznej (GWA EFRR), lecz dopuszcza się sytuację, że w przypadku zróżnicowanego poziomu jakości dokumentacji aplikacyjnej oraz terminowości składanych wyjaśnień w trakcie oceny (jeżeli dotyczy) wyniki oceny mogą być ogłaszane w innej kolejności od przyjętej na etapie rozpoczęcia prac KOP.

Z uwagi na konieczność zachowania zgodności z zapisami art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018.1431 t.j.), w treści którego wskazano, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem Wnioskodawców, zwiększono kwotę alokacji z obecnego poziomu 10 000 000,00 PLN do 17 752 431,38 PLN. Ostateczna wartość wykorzystanej alokacji będzie uzależniona od faktycznej ilości projektów wybranych do dofinansowania oraz wartości dofinansowania wynikającej ze zaktualizowanego budżetu (jeżeli wprowadzono korekty na etapie oceny formalno-merytorycznej).

Przyjęcie ww. informacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego nie jest równoznaczne z uzyskaniem pozytywnej oceny projektów, wyborem ich do dofinansowania oraz podpisaniem Umów o dofinansowanie.

IZ RPOWP zaleca do bieżącego zapoznawania się z informacjami publikowanymi przy dedykowanym konkursie.

13.11.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że termin rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu ulega zmianie na marzec 2019 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 202 kB)

01.08.2018

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 19 402 770,54 PLN.

Poleć innym: