Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - Inwestycje w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej

30.04.2018

Zakończony 31.07.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.4 Infrastruktura społeczna

Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - Inwestycje w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej

Numer naboru: RPPD.08.04.01-IZ.00-20-004/18

01.08.2018

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 19 402 770,54 PLN.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

04 czerwiec 2018 r. od godziny 08.00.

Termin, do którego można składać wnioski

31 lipiec 2018 r. do godziny 15:30.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 04 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK, tj. do 03 sierpnia 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki budżetowe,
 • osoby wykonujące zawody medyczne lub mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • organizacje pozarządowe
  z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące wyłącznie inwestycji w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej [Narzędzie 17 Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (roboty budowlane, doposażenie)] zgodnie z Krajowymi Ramami Strategicznymi. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Minimalna wartość projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 500 000,00 PLN.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.02 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 735 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 85 kB)

Instrukcja wypełniania formularza w zakresie OOŚ (PDF 717 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 102 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 60 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 63 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 62 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 537 kB)

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych (PDF 225 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 715 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 661 kB)

Inne załączniki:

Wzór etykiet na segregator (DOCX 62 kB)

Oświadczenie dotyczące skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (DOCX 134 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 tj. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 394 kB) - plik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naboru, które wpłynęły do 30.07.2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez pracowników IOK.

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

 • Konsultacje telefoniczne (pod numerem tel. (85) 66 54 305, - 354, - 992, - 979 w godz. od 09.00 do 13.00).
 • Konsultacje elektroniczne (konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl). Pytania i odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. IOK zastrzega sobie prawo publikowania wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego Wnioskodawcy i polegają na wyjaśnieniu procedur lub ich interpretacji. Nie muszą podlegać publikacji odpowiedzi polegające jedynie na odesłaniu lub przytoczeniu zapisów stosownych dokumentów.
 • Odpowiedzi pisemne na zapytania kierowane przez Wnioskodawców przesyłane pocztą tradycyjną (na adres: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok).
 • Konsultacje osobiste w siedzibie IOK (Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok pok. 210) po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Celem konsultacji powinno być omówienie kwestii merytorycznych związanych ściśle z koncepcją projektu z wyłączeniem omawiania podstawowych zasad aplikowania wynikających z dokumentacji konkursowej.
 • Pre-panele w siedzibie IOK (Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok pok. 210) po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Celem spotkania będzie omówienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów w kontekście planowanego projektu. Wartością dodaną pre-panelu powinno być wyeliminowanie koncepcji projektów, które nie spełniają warunków brzegowych konkursu lub możliwa do uzyskania liczba punktów nie pozwala uzyskać pozytywnej oceny.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Poleć innym: