Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

28.12.2017

Planowany od 31.01.2018 do 28.02.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.4 Infrastruktura społeczna

Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Numer naboru: RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31 stycznia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 lutego 2018 r. do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014),która jest dostępna na stronie : http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/składanie wniosku/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 31 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- przedsiębiorcy,

- osoby wykonujące zawody medyczne lub mające zastosowanie w ochronie zdrowia,

- jednostki budżetowe,

- organizacje pozarządowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz w innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci [Narzędzie 16 Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie)].

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

- projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%;

- projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.04 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 791 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 74 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 91 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 261 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 118 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 114 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 63 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 857 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne obligatoryjne i merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 398 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące (PDF 498 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 591 kB)

Inne załączniki:

8.4.1 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów do dofinansowania (PDF 914 kB)

Liczba porad lekarskich udzielanych pacjentom w grupie wiekowej 0-5 lat za rok 2016 (dane NFZ - stan na 11.12.2017 r.) (PDF 393 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 78 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217,   j.t.   z póź. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkurs

Komunikaty

02.01.2017

Instytucja Organizująca Konkurs wyjaśnia, że w Regulaminie konkursu pojawiła się omyłka pisarska w zakresie nazwy Narzędzia 16 jakim objęty jest przedmiotowy konkurs.

Treść komunikatu (PDF 246 kB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 458 kB) - plik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naboru, które wpłynęły do 18.01.2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez pracowników IOK.

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

tel. (85) 66 54 305, - 354, - 979 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Poleć innym: