Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

28.12.2017

Zakończony 30.03.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.4
Infrastruktura społeczna
Poddziałania 8.4.1
Infrastruktura ochrony zdrowia

Numer naboru: RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje publikowane są w dziale "Komunikaty".

3.04.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 39 663 024,66 PLN.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31 stycznia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 marca 2018 r. do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014),która jest dostępna na stronie : https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 31 stycznia 2018 r. do 30 marca 2018 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • przedsiębiorcy,
  • osoby wykonujące zawody medyczne lub mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
  • jednostki budżetowe,
  • organizacje pozarządowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz w innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci [Narzędzie 16 Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie)].

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%;
  • projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.04 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 791 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 74 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 91 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 261 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 118 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 114 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 63 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 857 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne obligatoryjne i merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 398 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące (PDF 498 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 591 kB)

Inne załączniki:

8.4.1 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów do dofinansowania (PDF 914 kB)

Liczba porad lekarskich udzielanych pacjentom w grupie wiekowej 0-5 lat za rok 2016 (dane NFZ - stan na 11.12.2017 r.) (PDF 393 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 78 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217,   j.t.   z póź. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkurs

Komunikaty

3.10.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na październik 2018 r. (poprzednio: sierpień 2018 r.).

Pełna treść komunikatu (DOCX 67 kB)

8.08.2018

Instytucja Zarządzająca RPOWP na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) uprzejmie informuje, że w dniu 07.08.2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu z Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej RPOWP 2014-2020 - Typ projektu: Inwestycje w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz w innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci (nabór nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18).

Celem przyspieszenia tempa wdrażania RPO oraz zwiększenia poziomu kontraktacji i certyfikacji, podjęto decyzję o przyjęciu formuły częściowego rozstrzygania wyników konkursu, a tym samym sukcesywnego wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania Umów. Z uwagi na konieczność zachowania zgodności z zapisami art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 t.j. z późn. zm.), w treści którego wskazano, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców, kwotę alokacji zwiększono z obecnego poziomu 20 000 000,00 PLN do 33 622 168,09 PLN. Ostateczna wartość wykorzystanej alokacji będzie uzależniona od faktycznej ilości projektów wybranych do dofinansowania oraz wartości dofinansowania wynikającej ze zaktualizowanego budżetu (jeżeli wprowadzono korekty na etapie oceny formalno-merytorycznej).

Przyjęcie ww. informacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego nie jest równoznaczne z uzyskaniem pozytywnej oceny projektu, wyborem go do dofinansowania oraz podpisaniem Umowy o dofinansowanie.

IZ RPOWP zaleca do bieżącego zapoznawania się z informacjami publikowanymi przy dedykowanym konkursie.

3.04.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 39 663 024,66 PLN.

19.03.2018

Komunikat dotyczący przesunięcia wskaźnika pn. "Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi" z grupy wskaźników produktu do grupy wskaźników rezultatu.

Pełna treść komunikatu (PDF 320 kB)

14.02.2018

Sprostowanie do komunikatu z dnia 24.01.2018 r.

Treść sprostowania (PDF 291 kB)

24.01.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wydłuża termin składania wniosków do dnia 30 marca 2018 do godziny 15.30 (z wyznaczonego wcześniej na 28 lutego 2018 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 294 kB)

02.01.2018

Instytucja Organizująca Konkurs wyjaśnia, że w Regulaminie konkursu pojawiła się omyłka pisarska w zakresie nazwy Narzędzia 16 jakim objęty jest przedmiotowy konkurs.

Treść komunikatu (PDF 246 kB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 514 kB) - plik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naboru, które wpłynęły do 21.03.2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez pracowników IOK.

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

tel. (85) 66 54 305, - 354, - 979 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Poleć innym: