Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

30.12.2016

Zakończony 30.06.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.4 Infrastruktura społeczna
Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Numer naboru: RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/17

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty"

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01 luty 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 czerwca 2017 r. do 15:30

Nabór wniosków przeprowadzany jest w trybie konkursu ciągłego. Oznacza to, że konkurs jest podzielony na cykle. Cykl konkursu obejmuje: nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, skierowanie wniosków do oceny w danym miesiącu kalendarzowym i ogłaszanie wyników po zakończeniu oceny wniosków z danego miesiąca, przy czym nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania ustalonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego decyzją IOK. W przypadku wcześniejszego zamknięcia naboru uzasadnionego spełnieniem powyższych przesłanek, IOK umieści stosowną informację na stronie internetowej oraz portalu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na cykle

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 01 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • przedsiębiorcy,
  • jednostki budżetowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowego, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych [Narzędzie 13 Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie) zgodnie z Krajowymi Ramami Strategicznymi. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020].

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%;
  • projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 803 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) z instrukcją (DOCX 82 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 68 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania pod VAT (DOCX 261 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 117 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 454 kB) - zmiana z 19.07.2017 - obowiązuje od 14.07.2017

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 696 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne obligatoryjne i merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 343 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące (PDF 930 kB) - zmiana z 4.01.2017

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące (PDF 637 kB) (wersja nieaktualna)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 914 kB)

Inne:

8.4.1 Przewodnik po wybranych kryteriach wyboru projektów (PDF 784 kB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu pn. Liczba hospitalizacji 2015 w rodzaju SZP (wszystkie typy umów) (PDF 308 kB) - zmiana z 5.01.2017

Liczba hospitalizacji 2015 (PDF 215 kB) wersja nieaktualna

Wzór etykiet na segregatory (DOCX 83 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217,   j.t.   z póź. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 9.01.2017 r. (PDF 326 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 29.01.2017 r. (PDF 310 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 23.02.2017 r. (PDF 324 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 03.04.2017 r. (PDF 209 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 25.04.2017 r. (PDF 219 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 11.05.2017 r. (PDF 360 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 06.06.2017 r. (PDF 202 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

tel. (85) 66 54 354, - 979, - 305 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

22.12.2017

Z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów, w tym konieczność niejednokrotnego wzywania Wnioskodawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnienień, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o przesunięciu przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do stycznia 2018 r. (uprzednio termin ustalono na grudzień 2017 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 339 kB)

24.11.2017

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że termin zakończenia oceny wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w czerwcu 2017 r. zaplanowano na grudzień 2017 r.

3.07.2017

Komunikat dotyczący naboru

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w czerwcu 2017 r. wpłynęło 10 wniosków o łącznej wartości dofinansowania ok. 31 mln PLN.

Podsumowując stan naboru wniosków w ramach konkursu, do dnia 30.06 br. złożono 21 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 83 mln PLN.

2.06.2017

Komunikat dotyczący naboru

Uprzejmie informujemy, że w komunikacie z dnia 01.06.2017 podano błędne dane dotyczące podsumowania wniosków złożonych w ramach konkursu w maju 2017 r. Poniżej poprawna treść komunikatu.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w maju 2017 r. wpłynęło 7 wniosków o łącznej wartości dofinansowania ok. 30 mln PLN

Podsumowując stan naboru wniosków w ramach konkursu, do dnia 31.05 br. złożono 14 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 62 mln PLN. IOK zachęca do aplikowania w ramach niniejszego konkursu i przypomina, iż nabór wniosków jest prowadzony do wyczerpania założonej kwoty alokacji, tj. 100 mln PLN, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2017 r.

1.06.2017

Komunikat dotyczący naboru

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w maju 2017 r. wpłynęły 2 wnioski o łącznej wartości dofinansowania ok. 13 mln PLN.

Podsumowując stan naboru wniosków w ramach konkursu, do dnia 31.05 br. złożono 9 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 45 mln PLN. IOK zachęca do aplikowania w ramach niniejszego konkursu i przypomina, iż nabór wniosków jest prowadzony do wyczerpania założonej kwoty alokacji, tj. 100 mln PLN, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2017 r.

11.05.2017

Komunikat dotyczący naboru

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w kwietniu 2017 r. nie wpłynął żaden wniosek. Do dnia 30.04 br. złożono 7 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 32 mln PLN. IOK zachęca do aplikowania w ramach niniejszego konkursu i przypomina, iż nabór wniosków jest prowadzony do wyczerpania założonej kwoty alokacji, tj. 100 mln PLN, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2017 r.

5.04.2017

Komunikat dotyczący naboru

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż do dnia 31 marca 2017 r. łącznie złożono 7 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 32 mln PLN.

Uwzględniając zapisy Regulaminu konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs przypomina, że nabór wniosków jest prowadzony do wyczerpania założonej kwoty alokacji, tj. 100 mln PLN. W przypadku zawieszenia naboru, IOK umieści stosowną informację na stronie internetowej oraz portalu.

24.03.2017

Komunikat dotyczący naboru.

Informacja wyjaśniająca w zakresie kryterium pn. Restrukturyzacja.

Pełna treść komunikatu (PDF 147 kB)

3.03.2017

Komunikat dotyczący naboru.

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż do dnia 28 lutego 2017 r. łącznie złożono 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ok. 20 mln PLN.

Uwzględniając zapisy Regulaminu konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs przypomina, że nabór wniosków jest prowadzony do wyczerpania założonej kwoty alokacji, tj. 100 mln PLN. W przypadku zawieszenia naboru, IOK umieści stosowną informację na stronie internetowej oraz portalu.

3.03.2017

Komunikat dotyczący naboru

Informacja na temat wydawania przez Wojewodę Opinii o Celowości Inwestycji (OCI) w sektorze zdrowia w ramach Kryterium merytorycznego dopuszczającego szczególnego pn. Posiadanie pozytywnej opinii OCI właściwego miejscowo wojewody

Pełna treść komunikatu (PDF 247 kB)

5.01.2017

Komunikat dotyczący załacznika

IOK informuje, iż zmianie uległ Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu pn. Liczba hospitalizacji 2015 w rodzaju SZP (wszystkie typy umów) i otrzymuje on brzmienie zgodnie ze zaktualizowanym Załącznikiem nr 5 pn. Liczba hospitalizacji ogółem 2015.

Aktualizacja dokumentu jest zgodna z warunkami Regulaminu konkursu, bowiem nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców, a wynika z konieczności ujęcia pełnych informacji o liczbie hospitalizacji ogółem (we wszystkich rodzajach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków POW NFZ) za 2015 rok według podmiotów leczniczych w województwie podlaskim. 

Jednocześnie IOK wyjaśnia, że przedstawiony katalog podmiotów jest otwarty, a do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są podmioty spełniające warunki wynikające z Regulaminu konkursu oraz wpisujące się w Narzędzie 13 wskazane w „Krajowych Ramach Strategicznych. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”. Spełnienie powyższych warunków będzie przedmiotem weryfikacji w ramach oceny formalno-merytorycznej.

4.01.2017

Komunikat dotyczący naboru

IOK informuje, że do pierwotnej wersji dokumentacji aplikacyjnej z dnia 30 grudnia 2016 . omyłkowo dołączono błędne kryteria pn. Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące. Zmiana dotyczy wyłącznie kryterium nr 6 pn. Kompleksowość opieki zdrowotnej. W załączeniu obowiązujące kryteria przyjęte Uchwałą nr 45/2016 KM RPOWP z dnia 28 października 2016 r.

3.01.2017

Komunikat dotyczący naboru

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia IOK informuje, iż zostały opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychicznych dla województwa podlaskiego (dostępne na stronie http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy-dla-30-grup-chorob/ ). Powyższe umożliwia składanie wniosków obejmujących swym zakresem choroby psychiczne.

3.01.2017

Komunikat dotyczący naboru

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia IOK informuje, iż nie przewiduje organizacji spotkania edukacyjno-informacyjnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców i w celu jak najlepszego przygotowania dokumentacji aplikacyjnych, ewentualne wyjaśnienia odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań w siedzibie UMWP. W związku z powyższym, proszę o uprzednie uzgodnienie terminu, przy czym najwcześniejsze spotkania z przedstawicielami IZ RPOWP, możliwe są od 16 stycznia 2017 r., tj. po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową.

Chęć spotkania proszę zgłaszać telefonicznie: (85) 66 54 354, - 305 lub – 979 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.

Dodatkowo, IOK przypomina o możliwości kierowania zapytań drogą e-mailową na adres: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.

Poleć innym: