Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF

10.02.2022

Zakończony 04.04.2022

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF

Typ projektu nr 1:

Projekty w zakresie usług społecznych:

  • Infrastruktura związana z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
  • Infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
  • Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych

Numer naboru: RPPD.08.04.02-IZ.00-20-001/22

Komunikaty dotyczące naboru dostępne są w punkcie Komunikaty.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

14 marca 2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

04 kwietnia 2022 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020
(GWA2014), która jest dostępna na stronie Generatora Wniosków Aplikacyjnych w terminie od 14 marca 2022 r. od godziny 7:30 do 04 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 07 kwietnia 2022 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 8.4.2 (EFRR):

  • infrastruktura związana z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
  • infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną wnioskowana w projekcie kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji w przypadku pomocy, o której mowa w art. 56 ust. 6 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1) oraz 85% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 200 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin Oceny i Wyboru Projektów

Regulamin Oceny i Wyboru Projektów - zmiana z 4.03.2022 (PDF 771 kB)

Nieaktualny Regulamin Oceny i Wyboru Projektów (PDF 771 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 406 kB)

Wzory załączników

Model finansowy (XLSX 420 kB)

Instrukcja do modelu finansowego (PDF 2.86 MB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia)(DOCX 80 kB)

Instrukcja do Formularza w zakresie ooś (PDF 673 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 42 kB)

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (DOC 67 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 47 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 83 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 62 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 155 kB)

Lista sprawdzająca

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych (PDF 225 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 1.14 MB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 767 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 276 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 124 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 t.j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 22 marca 2022 roku (PDF 156 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 22 lutego 2022 roku (PDF 200 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 8.4.2 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

  • pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):   tel. (85) 66 54 -981, -992 w godz. od 9.00 do 13.00,
  • pracownicy Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00.
  • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin Oceny i Wyboru Projektów jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl.

Komunikaty

17.08.2022

 Powołanie Komisji Oceny Projektów  Pełna treść komunikatu (PDF 252.10 kB).

29.07.2022

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o wydłużeniu terminu oceny projektów. Ocena formalno - merytoryczna wniosków (Etap 4 wyboru projektów) nastąpi w sierpniu 2022 r. (uprzednio termin ustalono na maj - lipiec 2022 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 322 kB)

30.06.2022

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o wydłużeniu terminu oceny projektów. Ocena formalno - merytoryczna wniosków (Etap 4 wyboru projektów) nastąpi w lipcu 2022 r. (uprzednio termin ustalono na maj - czerwiec 2022 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 320 kB)

29.04.2022

Zarząd Województwa Podlaskiego - jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - jako Instytucja Pośrednicząca informują, że zmianie uległ Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść komunikatu (PDF 362 kB)

04.03.2022

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - jako Instytucja Pośrednicząca oraz Zarząd Województwa Podlaskiego - jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informują, że uległa zmniejszeniu alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru. Kwota alokacji z obecnego poziomu 6 200 000 PLN została zmniejszona do 4.200.000,00 PLN. W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin Oceny i Wyboru Projektów.

Pełna treść komunikatu (PDF 160 kB)

Poleć innym: