Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF

14.04.2021

Aktualny od 28.04.2021 do 30.07.2021

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF

Typ projektu nr 1:

Projekty w zakresie usług społecznych:

  • Infrastruktura związana z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
  • Infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
  • Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych

Numer naboru: RPPD.08.04.02-IZ.00-20-002/21

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

28 kwietnia 2021 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

30 lipca 2021 r. do godziny 15:00 (Zmiana z 10.05.2021)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2021 r. (Zmiana z 10.05.2021)

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie Generatora Wniosków Aplikacyjnych w terminie od 28 kwietnia 2021 r. od godziny 7:30 do 30 lipca 2021 r. do godziny 15:00. (zmiana z 10.05.2021)

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 4 sierpnia 2021 r. (zmiana z 10.05.2021)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 8.4.2 (EFRR):

  • infrastruktura związana z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
  • Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną wnioskowana w projekcie kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji w przypadku pomocy, o której mowa w art. 56 ust. 6 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1) oraz 85% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 200 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin Oceny i Wyboru Projektów

Regulamin Oceny i Wyboru Projektów - zmiana z 20.04.2021 (PDF 693 kB)

Nieaktualny Regulamin Oceny i Wyboru Projektów (PDF 691 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 399 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX80 kB)

Instrukcja do Formularza w zakresie ooś (PDF 673 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 42 kB)

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (DOC 67 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 47 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 83 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 62 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 728 kB)

Lista sprawdzająca

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych (PDF 225 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 449 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 767 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 276 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 129 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 t.j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 8.4.2 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

  • pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):   tel. (85) 66 54 -981, -992 w godz. od 9.00 do 13.00,
  • pracownicy Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00.
  • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin Oceny i Wyboru Projektów jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: rpo.wrotapodlasia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

20.04.2021

Zarząd Województwa Podlaskiego - jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - jako Instytucja Pośrednicząca informują, że z uwagi na konieczność dostosowania zapisów w zakresie obowiązujących aktów prawnych, zmianie uległ Regulamin Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść komunikatu (PDF 171 kB)

10.05.2021

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, iż termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie został wydłużony do 30.07.2021 r. do godz. 15.00.

Pełna treść komuniaktu (DOC 347 kB)

Poleć innym: