Projekt zintegrowany Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF / Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

01.03.2017

Zakończony 12.05.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje
Działania 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF
oraz
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.
Typ projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna

Numer naboru: RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty"

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: od 31 marca 2017 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

Wnioski uproszczone: do 12 maja 2017 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 (Sekretariat, p. nr 1)

15-232 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski uproszczone

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od 31 marca 2017 r. od godziny 7:30 do 12 maja 2017 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc sierpień 2017 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS instalacyjnej GWA2014 (EFS), wskazanej w wezwaniu.
 2. w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wnioski o dofinansowane – II etap EERR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będących organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane najbardziej przyczyniające się do zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFRR:

 1. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego:
  • Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury wychowania przedszkolnego, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń (budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków), zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw;
  • Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu.

W zakresie EFS:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach istniejących lub tworzenie nowych ośrodków na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych;
 2. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:
  • zajęcia specjalistyczne, w tym np.: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne,
  • gimnastykę korekcyjną,
  • zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczne,
  • zajęcia kształtujące postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci;
 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typach planowanych przedsięwzięć powyżej).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
 • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 12 900 000,00 PLN, w tym:

 • wsparcie finansowe w ramach EFS: 2 900 000,00 PLN, tj. 2 900 00,00 PLN ze środków EFS oraz 0,00 PLN z budżetu państwa,
 • wsparcie finansowe w ramach EFRR: 10 000 000,00 PLN.

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 29.12.2017 (DOCX 291 kB)

Regulamin pracy KOPZ

Załącznik nr 1 Regulamin pracy KOPZ - zmiana z 28.06.2017 (PDF 1.29 MB)

Wzór wniosku uproszczonego

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOCX 101 kB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie (DOCX 170 kB)

Załącznik nr 4 Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie w zakresie spełnienia wymogów technicznych (PDF 273 kB)

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 5 Kryteria oceny dla typu projektu zintegrowanego Poddziałanie 3.1.3 i 8.2.2 (DOCX 98 kB)

Załącznik nr 6 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projekty zintegrowane, tryb konkursowy (DOCX 684 kB)

Załącznik nr 7 Przewodnik po kryteriach 3.1.3 i 8.2.2 (DOC 1.41 MB)

Dokumenty - EFS:

Regulamin KOP

Załącznik nr 1 do części B Regulamin KOP EFS (DOC 1.01 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do części B Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym (DOC 89 kB)

Załącznik nr 3 do części B Instrukcja wypełnienia wniosku GWA EFS (PDF 2.03 MB)

Załącznik nr 4 do części B Wzór karty oceny formalnej projekty zintegrowane (DOC 197 kB)

Załącznik nr 5 do części B Karta oceny merytorycznej projekty zintegrowane (DOC 272 kB)

Załącznik nr 7 do części B Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 267 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami - zmiana z 23.08.2018 (DOC 3.92 MB)

Inne:

Załącznik nr 8 do części B Wzór potwierdzenia złożenia dokumentacji (DOC 69 kB)

Załącznik nr 9 do części B Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 73 kB)

Załącznik nr 10 do części B Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 209 kB)

Załącznik nr 11 do części B Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014 (DOCX 59 kB) - zmiana z 29.12.2017

Załącznik nr 12 do części B Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (PDF 562 kB)

Załącznik nr 13 do części B Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF 430 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 129 kB)

Zestaw logotypów monochromatycznych EFS (JPG 58 kB)

Dokumenty - EFRR:

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do części C Instrukcja wypełniania załączników - EFRR (DOCX 171 kB)

Wzory załączników

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 118 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ (PDF 668 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 259 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 47 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do części C Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR (DOCX 379 kB)

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do części C Kryteria wyboru projektów - zmiana z 07.09.2017 (PDF 301 kB)

Regulamin KOP

Załącznik nr 4 do części C Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów - EFRR (PDF 913 kB)

Inne:

Załącznik nr 5 do części C Wzór etykiet na segregatory - EFRR (DOCX 113 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFRR (JPG 135 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFRR (JPG 58 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217 z późn.zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części A Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi:

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 20.03.2017 r.

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • Departament EFRR: tel. 85 66 54 319, - 979, - 325 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Departament EFS: tel. 85 66 54 231, -244, -245, 255, -219 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 661 15 38.

Komunikaty

23.08.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 280 kB)

11.06.2018

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

Pełna treść komunikatu (PDF 280 kB)

26.04.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 397 kB)

06.02.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 231 kB)

04.01.2018

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości zaktualizowaną Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu RPPD.03.01.03-IZ.00-20-002/17, będącego częścią konkursu zintegrowanego RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17.

Treść komunikatu (PDF 210 kB)

29.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zmianie uległ Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 będący załącznikiem do Regulaminu konkursu.

Treść komunikatu (PDF 300 kB)

29.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje o zmianie Regulaminu konkursu.

Treść komunikatu (DOCX 50 kB)

07.11.2017

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów).

Treść komunikatu (PDF 345 kB)

06.10.2017

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu RPPD.03.01.03-IZ.00-20-002/17, będącego częścią konkursu zintegrowanego RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17.

Treść komunikatu (PDF 232 kB)

07.09.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) uprzejmie informuje, że zmianie uległ Załącznik nr 3 do części C Kryteria wyboru projektów (Dokumenty - EFRR). W związku z powyższym, przygotowując pełne wnioski o dofinansowanie, Wnioskodawcy zakwalifikowani do II etapu oceny powinni uwzględnić obowiązujące Kryteria wyboru projektów.

Pełna treść komunikatu (PDF 401 kB)

28.06.2017

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Treść komunikatu (DOCX 50 kB)

25.05.2017

Instytucja Zarzadzająca podaje do wiadomosci komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów i harmonogramu płatności).

Treść komunikatu (PDF 65 kB)

8.05.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległy niektóre załaczniki do wzoru umowy i regulaminu konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 330 kB)

27.04.2017

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków.

Pełna treść komunikatu (DOCX 80 kB)

Poleć innym: