Projekt zintegrowany Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

01.09.2017

Zakończony 10.11.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje
Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.
Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe

Numer naboru: RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-002/17


Uwaga!
Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: od 02 października 2017 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

Wnioski uproszczone: do 10 listopada 2017 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 (Sekretariat, p. nr 1)

15-232 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski uproszczone

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od 02 października 2017 r. od godziny 7:30 do 10 listopada 2017 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc luty 2018 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS instalacyjnej GWA2014 (EFS), wskazanej w wezwaniu.
 2. w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał
  i kopia lub dwa oryginały) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wnioski o dofinansowane – II etap EERR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku
o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, w szczególności:

 • organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
 • pracodawcy i przedsiębiorcy,
 • jednostki naukowe, w tym uczelnie,
 • organizacje pozarządowe,
 • IOB (instytucja otoczenia biznesu) oraz powiązania kooperacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane dotyczące usług edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFRR:

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych

 W zakresie EFS:

Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia [1]

[1] Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c) zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020 oraz z Regulaminem konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
 • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych, jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 64 000 000,00 PLN, w tym:

 • wsparcie finansowe w ramach EFS: 30 000 000,00 PLN, tj. 26 842 105,26 PLN ze środków EFS oraz 3 157 894,74 PLN z budżetu państwa,
 • wsparcie finansowe w ramach EFRR: 34 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 12.06.2018 (DOC 1.05 MB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1.71 MB)

Regulamin pracy KOP

Załącznik nr 1 Regulamin pracy KOP (PDF 1.29 MB)

Wzór wniosku uproszczonego

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOCX 102 kB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie (PDF 618 kB)

Załącznik nr 4 Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie w zakresie spełnienia wymogów technicznych (PDF 273 kB)

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 5 Kryteria oceny dla typu projektu zintegrowanego Poddziałanie 3.3.1 i 8.2.2 (PDF 720 kB)

Załącznik nr 6 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projekty zintegrowane, tryb konkursowy (PDF 650 kB)

Załącznik nr 7 Przewodnik po kryteriach 3.3.1 i 8.2.2 (PDF 1.21 MB)

Inne

Załącznik nr 8 Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach Działania 3.3 RPOWP (PDF 278 kB)

Załącznik nr 9 Strategia rozwoju szkoły/placówki kształcenia zawodowego - zakres minimalny (PDF 503 KB) - zmiana z 07.09.2017

Nieaktualny Załącznik nr 9 Strategia rozwoju szkoły/placówki kształcenia zawodowego - zakres minimalny (PDF 618 KB)

Dokumenty do części B (EFS):

Regulamin pracy Podzespołu EFS

Załącznik nr 1 do części B Regulamin KOP EFS (PDF 1.27 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do części B Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym (DOC 89 kB)

Załącznik nr 3 do części B Instrukcja wypełniania wniosku GWA EFS (PDF 1.91 MB) - zmiana z 03.11.2017

Załącznik nr 4 do części B Wzór karty oceny formalnej projektu konkursowego zintegrowanego (DOC 199 kB)

Załącznik nr 5 do części B Wzór karty oceny merytorycznej projektu konkursowego zintegrowanego (DOC 273 kB)

Załącznik nr 6 do części B Wzór karty weryfikacji projektu konkursowego zintegrowanego – etap negocjacji (DOC 214 kB)

Załącznik nr 8 do części B Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 267 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami - zmiana z 23.08.2018 (DOC 3.92 MB)

Inne:

Załącznik nr 9 do części B Wzór potwierdzenia złożenia dokumentacji (DOC 68 kB)

Załącznik nr 10 do części B Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 73 kB)

Załącznik nr 11 do części B Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (PDF 770 kB)

Załącznik nr 12 do części B Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (DOCX 59 kB) - zmiana z 29.12.2017

Załącznik nr 13 do części B Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (PDF 561 kB)

Załącznik nr 14 do części B Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF 430 kB)

Załącznik nr 15 do części B Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020 (PDF 1.69 MB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 129 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFS (JPG 58 kB)

Dokumenty do części C (EFRR):

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do części C Instrukcja wypełniania załączników – EFRR (PDF 948 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 119 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ (PDF 404 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 261 KB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do części C Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR (PDF 1.12 MB)

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do części C Kryteria wyboru projektów (PDF 544 kB)

Regulamin pracy Podzespołu EFRR

Załącznik nr 4 do części C Regulamin KOP EFRR (PDF 899 kB)

Inne:

Załącznik nr 5 do części C Wzór etykiet na segregatory - EFRR (DOCX 57 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFRR (JPG 135 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFRR (JPG 58 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części A Regulaminu konkursu.

Z uwagi na treść art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475 t. j.) procedura odwoławcza w ramach niniejszego konkursu przebiegać będzie w oparciu o przepisy rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej w brzmieniu obowiązującym od 02 września 2017 r.

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • Departament EFRR: tel. 85 66 54 989, - 979, - 325 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Departament EFS: tel. 85 66 54 275, -285, -235, -246, -261 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać
  nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).
  Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 661 15 38.

Komunikaty

29.12.2022

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca przedstawiają aktualizację „Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-002/17 w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe”, przyjętą uchwałą Nr 313/5779/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. oraz zatwierdzoną uchwałą nr 41/2022 Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Treść komunikatu (PDF 123 kB)

23.08.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 280 kB)

13.06.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zmianie uległ Regulamin konkursu: przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na wrzesień 2018 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 52 kB)

11.06.2018

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 280 kB)

22.05.2018

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-004/17, będącego częścią konkursu zintegrowanego RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-002/17.

26.04.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 397 kB)

07.02.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 231 kB)

29.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zmianie uległ Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 będący załącznikiem do Regulaminu konkursu.

Treść komunikatu (PDF 300 kB)

07.11.2017

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów).

Treść komunikatu (PDF 345 kB)

03.11.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zaktualizowana została Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Pełna treść komunikatu (PDF 332 kB)

07.09.2017

IOK informuje, iż dokonano zmiany Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu - Strategia rozwoju szkoły/placówki kształcenia zawodowego - zakres minimalny.

Zmiana była konieczna z powodu pomyłki technicznej, plik zawierał treść niespójną z nazwą.

Poleć innym: