Projekt zintegrowany Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

01.03.2017

Zakończony 12.05.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje

Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

oraz

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe

Numer naboru: RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/17

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty"


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  27.07.2018

  Wynik naboru (XLSX, 44.95 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: od 31 marca 2017 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

Wnioski uproszczone: do 12 maja 2017 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 (Sekretariat, p. nr 1)

15-232 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski uproszczone

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od 31 marca 2017 r. od godziny 7:30 do 12 maja 2017 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc sierpień 2017 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS instalacyjnej GWA2014 (EFS), wskazanej w wezwaniu.
 2. w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wnioski o dofinansowane – II etap EERR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, w szczególności:

 • organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
 • pracodawcy i przedsiębiorcy,
 • jednostki naukowe, w tym uczelnie,
 • organizacje pozarządowe,
 • IOB (instytucja otoczenia biznesu) oraz powiązania kooperacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane dotyczące usług edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFRR:

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych

 W zakresie EFS:

Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia[1]

[1] Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c) zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020 oraz z Regulaminem konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
 • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych, jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN, w tym:

 • wsparcie finansowe w ramach EFS: 5 000 000,00 PLN, tj. 4 473 684,21 PLN ze środków EFS oraz 526 315,79 PLN z budżetu państwa,
 • wsparcie finansowe w ramach EFRR: 5 000 000,00 PLN.

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 29.12.2017 (DOCX313 kB)

Regulamin pracy KOPZ

Załącznik nr 1 Regulamin pracy KOP (PDF 1.29 MB)

Wzór wniosku uproszczonego

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOCX 102 kB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie (DOCX 170 kB)

Załącznik nr 4 Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie w zakresie spełnienia wymogów technicznych (PDF 278 kB)

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 5 Kryteria oceny dla typu projektu zintegrowanego Poddziałanie 3.3.1 i 8.2.2 (DOCX 100 kB)

Załącznik nr 6 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projekty zintegrowane, tryb konkursowy (DOCX 684 kB)

Załącznik nr 7 Przewodnik po kryteriach 3.3.1 i 8.2.2 (DOC 1.43 MB)

Inne

Załącznik nr 8 Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach Działania 3.3 RPOWP (DOC 383 kB)

Strategia rozwoju szkoły/placówki kształcenia zawodowego - zakres minimalny (DOCX 144 kB)

Dokumenty - EFS:

Regulamin KOP

Załącznik nr 1 do części B Regulamin KOP EFS (DOC 1.01 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do części B Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym (DOC 89 kB)

Załącznik nr 3 do części B Instrukcja wypełnienia wniosku GWA EFS (PDF 2.03 MB)

Załącznik nr 4 do części B Wzór karty oceny formalnej projekty zintegrowane (DOC 197 kB)

Załącznik nr 5 do części B Karta oceny merytorycznej projekty zintegrowane (DOC 272 kB)

Załącznik nr 7 do części B Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 268 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami - zmiana z 11.06.2018 (DOC 6,29) MB)

Inne:

Załącznik nr 8 do części B Wzór potwierdzenia złożenia dokumentacji (DOC 69 kB)

Załącznik nr 9 do części B Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 73 kB)

Załącznik nr 10 do części B Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 179 kB)

Załącznik nr 11 do części B Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014 (DOCX 59 kB) - zmiana z 29.12.2017

Załącznik nr 12 do części B Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (PDF 562 kB)

Załącznik nr 13 do części B Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF 430 kB)

Załącznik nr 14 do części B Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020 (PDF 1.69 MB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 129 kB)

Zestaw logotypów monochromatycznych EFS (JPG 58 kB)

Dokumenty - EFRR:

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do części C Instrukcja wypełniania załączników - EFRR (DOCX 175 kB)

Wzory załączników

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 118 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ (668 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 259 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 47 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do części C Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR (DOCX 379 kB)

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do części C Kryteria wyboru projektów (PDF 339 kB)

Regulamin KOP

Załącznik nr 4 do części C Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów - EFRR (PDF 913 kB)

Inne:

Załącznik nr 5 do części C Wzór etykiet na segregatory - EFRR (DOCX 68 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFRR (JPG 135 kB)

Zestaw logotypów monochromatycznych EFRR (JPG 58 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217 z późn.zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części A Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • Departament EFRR: tel. 85 66 54 319, - 979, - 325 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Departament EFS: tel. 85 66 54 209, -235, -246, -261, -275, -285, -219 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 661 15 38.

Komunikaty

11.06.2018

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 280 kB)

26.04.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 397 kB)

07.02.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 231 kB)

29.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zmianie uległ Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 będący załącznikiem do Regulaminu konkursu.

Treść komunikatu (PDF 300 kB)

29.12.2017

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu.

Treść komunikatu (DOCX 50 kB)

07.11.2017

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów).

Treść komunikatu (PDF 345 kB)

28.06.2017

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Treść komunikatu (DOCX 50 kB)

25.05.2017

Instytucja Zarzadzająca podaje do wiadomosci komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów i harmonogramu płatności).

Treść komunikatu (PDF 65 kB)

08.05.2017

Instytucja Zarzadzająca podaje do wiadomosci komunikat dotyczacy zmiany przepisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze srodków EFS oraz Ogólnych warunków umów.

Treść komunikatu (PDF 330 kB)

25.04.2017

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków.

Pełna treść komunikatu (DOCX 80 kB).

Poleć innym: