Projekt zintegrowany Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF/8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

31.03.2016

Zakończony 25.05.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF / Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

Typ projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane

Numer naboru: RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/16

Ważna informacja. Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty". • Lista wniosków uproszczonych po KOPZ

  19.10.2016

  Lista projektów (XLS, 80.5 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Wnioski uproszczone: od 4 maja 2016 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

Wnioski uproszczone: do 25 maja 2016 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski uproszczone:

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od dnia 4 maja 2016 r. od godziny 7:30 do dnia 25 maja 2016 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Złożenie pełnych wniosków o dofinansowanie określa się na 14 dni od daty otrzymania wezwania (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc czerwiec 2016 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 1.0.11.
 2. w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wnioski o dofinansowane – II etap EERR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu w ramach etapu II do:

Kancelarii Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (IOK)
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89 pok. nr 020 (parter),
15-874 Białystok.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane dotyczące usług społecznych, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFRR:

 1. Infrastruktura związana z opieką nad osobami zależnymi;
 2. Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych.

W przypadku wyżej wymienionych przedsięwzięć dotacja nie będzie obejmowała budowy nowych obiektów, a jedynie przebudowę lub remont budynków w celu ich adaptacji.

W zakresie EFS:

 1. Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności poprzez:

  1.1.Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności);

  1.2.Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

  1.3.Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;

  1.4.Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. dowóz osób niesamodzielnych, dowożenie posiłków, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób);                                                                                                                    

  1.5.Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób niesamodzielnych);

 2. Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa wspomaganego (chronionego, treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w:

Załącznik nr 5 Kryteria oceny dla typu projektu zintegrowanego Poddziałanie 7.2.2 i 8.4.2

Załącznik nr 6 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projekty zintegrowane, tryb konkursowy

Załącznik nr 7 Przewodnik po kryteriach_7 2 2+8 4 2

Załącznik nr 4 Kryteria wyboru projektów – EFRR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
 • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 9 000 000,00 PLN, w tym:

 • wsparcie finansowe w ramach EFS: 3 000 000,00 PLN, tj. 2 684 210,53 PLN ze środków EFS oraz 315 789,49 PLN z budżetu państwa,
 • wsparcie finansowe w ramach EFRR: 6 000 000,00 PLN.

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.24 MB)

Regulamin pracy KOPZ

Załącznik nr 1 Regulamin pracy KOPZ (PDF 921 kB)

Zał. nr 1 do Regulaminu KOPZ - oświadczenie o bezstronności ekspert (PDF 194 kB)

Zał. nr 1 do Regulaminu KOPZ - oświadczenie o bezstronności pracownik (PDF 189 kB)

Zał. nr 2 do Regulaminu KOPZ - deklaracja o poufności (PDF 196 kB)

Zał. nr 3 do Regulaminu KOPZ - deklaracja o poufności obserwator (PDF 178 kB)

Zał. nr 4 do Regulaminu KOPZ - wzór karty oceny formalno-merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego (PDF 500 kB)

Wzór wniosku uproszczonego

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie (doc 100 kB)

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie (PDF 338 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie (PDF 494 kB)

Załącznik nr 4 Lista sprawdzająca wniosek o dof. w zakresie spełnienia wymogów technicznych (PDF 218 kB)

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 5 Kryteria oceny dla typu projektu zintegrowanego Poddziałanie 7.2.2 i 8.4.2 (PDF 388 kB)

Załącznik nr 6 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projekty zintegrowane, tryb konkursowy (PDF 443 kB)

Załącznik nr 7 Przewodnik po kryteriach_7 2 2+8 4 2 (PDF 941 kB)

 

Dokumenty - EFRR:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie – EFRR (PDF 134 kB)

Załącznik nr 1 - Instrukcja wypełniania wniosku - EFRR (PDF 1.09 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania załączników - EFRR (PDF 449 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) z instrukcją (DOCX 82 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 54 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 63 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 45 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR (PDF 729 kB)

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 4 Kryteria wyboru projektów - EFRR (PDF 344 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów (PDF 768 kB) (zmiana z 24.05.2016 r.)

Nieaktualny Załącznik nr 5 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów - EFRR (PDF 501 kB)

zał. 1 do Regulaminu KOP-oświadczenie o bezstronności ekspert

zał. 1 do Regulaminu KOP-oświadczenie o bezstronności ekspert

zał. 2 do Regulaminu KOP-deklaracja o poufności

zał. 3 do Regulaminu KOP-deklaracja o poufności obserwator

zał. 4 do Regulaminu KOP-Wzór karty merytorycznej 2014-2020

Inne:

Załącznik nr 6 Wzór etykiet na segregatory - EFRR

Zestaw logotypów kolorowych EFRR

Zestaw logotypów monochrom EFRR          

 

Dokumenty - EFS:

Regulamin KOP

Zal nr 1 do Reg konkursu - Regulamin KOP EFS (329 kB) - zmiana z 06.07.2016

Nieaktualny Zal_nr _1_do Reg_konkursu_ Regulamin_KOP_EFS

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zal_nr_7_do_Reg_konkursu_Wzor_wniosku_o_dofinasowanie (pełnego)

Zal_nr_3_do_Reg_konkursu_Instrukcja_wypełn_wniosku_GWA EFS - marzec 2016

Zal_nr_2_do_Reg_konkursu_ Wzor_karty_weryfikacji_poprawnosci_wniosku_ pod_względem_technicznym

Zal_nr_4 do_Reg_konkursu_Karta_oceny_formalnej_zintegrowane

Zal_nr_5 do_Reg_konkursu_Karta_oceny_merytorycznej_zintegrowany

Wzór umowy o dofinansowanie

Zal_nr_6_do_Reg_konkursu_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_zintegrowanego_EFS

zal_nr_1_do_wzoru_umowy_OWU

zal_nr_2_do_wzoru_umowy_harmonogram_platnosci_docx

Zal_nr_3_do_Umowy_wzór wniosku o dofinasowanie

zal_nr_4_do_wzoru_umowy_oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT_docx

zal_nr_5_do_wzoru_umowy_porozumienie_w_sprawie_przetwarzania_danych_EFS_doc

zal_nr_6_do_wzoru_umowy_zakres_danych_osobowych_uczestnikow_docx

zal_nr_7_do_wzoru_umowy_zestawienie_dok_finansowych_docx

Inne:

Zal_nr_8_do_Reg_konkursu_Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wniosku_o_dofinansowanie

Zal_nr_9_do_Reg_konkursu_Wzor_deklaracji_wekslowej_wystawcy_weksla_in_blanco

Zal_nr_10_do_Reg_konkursu_Wykaz_dopuszczalnych_stawek_dla_towarow_i_uslug

Zal_nr_11_do_Reg_konkursu_Wzor_wniosku_o_nadanie_uprawnien_do_SL2014

Zal_nr_12_do_Reg_konkursu_Oswiadczenie_o_stosowaniu_klauzul_społecznych

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w punkcie VIII części A Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • Departament Wdrażania RPO: tel. (85) 66 54 319, -979, -325 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Departament EFS: tel. tel. (85) 66 54 251, -281, -258, -219 w godz. od 9.00 do 13.00
 • e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

6.07.2016

Instytucja Zarządzająca informuje o zmianie regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu o numerze RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/16. 

Treść komunikatu (PDF 329 kB)

12.05.2016

Komunikat dotyczący konkursu nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/16

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie niżej wskazanego punktu: część C Pkt 1.5 (str. 54)

Treść komunikatu do pobrania (PDF 296 kB)

Poleć innym: