Projekty zintegrowane Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

25.05.2016

Zakończony 30.09.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe

Numer naboru: RPPD.03.03.01 08.02.02-IZ.00-20-001/16

 

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/17, będącego częścią konkursu zintegrowanego RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16.


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  21.07.2017

  Wynik naboru (PDF, 420.22 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Wnioski uproszczone: od 27 czerwca 2016 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

Wnioski uproszczone: do 30 września 2016 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89, pok. nr 019 (parter),
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski uproszczone:

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od dnia 27 czerwca 2016 r. od godziny 8:00 do dnia 30 września 2016 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc styczeń 2017 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 1.0.13.
 2. w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wnioski o dofinansowane – II etap EFRR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, w szczególności:

 • organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
 • pracodawcy i przedsiębiorcy,
 • jednostki naukowe, w tym uczelnie,
 • organizacje pozarządowe,
 • IOB (instytucja otoczenia biznesu) oraz powiązania kooperacyjne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane dotyczące usług edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFRR:

 1. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych

 W zakresie EFS:

 1. Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia[1]

[1] Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c) zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020 oraz z Regulaminem konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załącznikach:

Załącznik nr 6 Kryteria oceny projektów w trybie konkursowym (projekty zintegrowane) Poddziałanie 3.3.1 i 8.2.2 (DOCX 723 kB)

Załącznik nr 7 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projekty zintegrowane, tryb konkursowy (DOCX 694 kB)

Załącznik nr 8 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów dla Poddziałania 3 3 1 i 8 2 2 (DOC 1.44 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
 • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 42 000 000,00 PLN, w tym:

 • wsparcie finansowe w ramach EFS: 12 000 000,00 PLN, tj. 10 736 842,00 PLN ze środków EFS oraz 1 263 158,00 PLN z budżetu państwa,
 • wsparcie finansowe w ramach EFRR: 30 000 000,00 PLN.

 W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualny Regulamin konkursu (PDF 1,73 MB) - zmiana z dnia 28.12.2016

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1.73 MB) - zmiana z dnia 29.08.2016

Nieaktualny Aktualny Regulamin konkursu (PDF 1.34 MB) - zmiana z 26.07.2016

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1.7 MB) - zmiana z 6.07.2016

Dnia 29.06.2016 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż w związku z pojawieniem się omyłki pisarskiej zmianie ulegają zapisy Regulaminu konkursu - komunikat 26.07.2016.

Nieaktualny regulamin konkursu (PDF 1.72 MB)

Regulamin pracy KOPZ

Załącznik nr 1 Regulamin pracy KOPZ (DOC 740 kB)

Wzór wniosku uproszczonego

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie (docx 110 kB)

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie (PDF 714 kB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie (DOCX 134 kB)

Załącznik nr 4 Lista sprawdzająca wniosek o dof. w zakresie spełnienia wymogów technicznych (DOCX 105 kB)

Załącznik nr 5 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego (wraz z kryteriami) (DOCX 222 kB)

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 6 Kryteria oceny projektów w trybie konkursowym (projekty zintegrowane) Poddziałanie 3.3.1 i 8.2.2 (DOCX 723 kB)

Załącznik nr 7 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projekty zintegrowane, tryb konkursowy (DOCX 694 kB)

Załącznik nr 8 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów dla Poddziałania 3 3 1 i 8 2 2 (DOC 1.44 MB)

Inne:

Załącznik nr 9 Strategia rozwoju szkoły/placówki kształcenia zawodowego - zakres minimalny (DOCX 103 kB)

Załącznik nr 10 do części A Regulaminu konkursu – Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach działania 3.3 RPOWP (PDF 199 kB)

Dokumenty - EFRR:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie – EFRR (PDF 134 kB)

Załącznik nr 1 - Instrukcja wypełniania wniosku - EFRR (DOCX 943 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania załączników - EFRR (DOCX 108 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) z instrukcją (DOCX 82 kB)

Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 120 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 54 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 63 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 45 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR (PDF 699 kB)

Regulamin KOP

Załącznik nr 5 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów - EFRR (PDF 768 kB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu KOP - Karta oceny EFRR (DOC 105 kB)

Inne:

Załącznik nr 6 Wzór etykiet na segregatory - EFRR (DOCX 78 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFRR (JPG 135 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFRR (JPG 58 kB)         

 

Dokumenty - EFS:

Regulamin KOP

Zał.1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 344 kB) - zmiana z 6.07.2016

Nieaktualny zal nr 1 do części B Reg konkursu Regulamin KOP EFS (DOC 1.04 MB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zał. nr 7 do części B Reg konkursu Wzor wniosku o dofinasowanie (pełnego) (PDF 568 kB)

Zal nr 3 do części B Reg konkursu Instrukcja wypełn wniosku GWA EFS - marzec 2016 (PDF 1.74 MB)

Zal nr 2 do części B Reg konkursu Wzor karty weryfikacji poprawnosci wniosku pod względem technicznym (DOC 89 kB)

Zal nr 4 do części B Reg konkursu Karta oceny formalnej zintegrowane (DOC 199 kB)

Zal nr 5 do części B Reg konkursu Karta oceny merytorycznej zintegrowany (DOC 267 kB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Zal nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (dla kwot rozliczanych ryczałtem) (zmiana z 08.05.2017) (PDF 217 kB)

Nieaktualny Zał. nr 6 do części B Reg konkursu Wzor umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego EFS (kwoty ryczałtowe) (DOCX 75 kB)

Zal nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego EFS (dla umów innych niż rozliczane ryczałtem) (zmiana z 08.05.2017) (DOCX 210 kB)

Nieaktualny Zał. Nr 6 do części B Reg. Konkursu Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) (DOCX 71 kB)

Zał. nr 1 do wzoru umowy OWU (zmiana z 25.05.2017) (DOC 363 kB)

Nieaktualny Zal nr 1 do wzoru umowy OWU (zmiana z 08.05.2017) (DOCX 363 kB)

Nieaktualny Zał. nr 1 do wzoru umowy OWU (DOCX 112 kB)

Zał. nr 2 do wzoru umowy harmonogram płatności (zmiana z 25.05.2017) (DOC 172 kB)

Nieaktualny Zal nr 2 do wzoru umowy harmonogram płatności (zmiana z 08.05.2017) (DOCX 171 kB)

Nieaktualny Zał. nr 2 do wzoru umowy harmonogram platnosci (docx 56 kB)

Zał nr 3 do Umowy wzór wniosku o dofinasowanie (PDF 569 kB)

Zał. nr 4 do wzoru umowy oswiadczenie o kwalifikowalnosci VAT (docx 58 kB)

Zal nr 5 do Umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych (zmiana z 08.05.2017) (DOCX 553 kB)

Nieaktualny Zał. nr 5 do wzoru umowy porozumienie w sprawie przetwarzania danych EFS (doc 491 kB)

Zał. nr 6 do wzoru umowy zakres danych osobowych uczestnikow (docx 65 kB)

Zal nr 7 do Umowy Zestawienie dokumentów finansowych (zmiana 08.05.2017) (PDF 184 kB)

Nieaktualny Zał. nr 7 do wzoru umowy zestawienie dok finansowych (docx 61 kB)

 

Inne:

Zał nr 8 do części B Reg konkursu Wzór potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie (DOC 67 kB)

Zał. nr 9 do części B Reg konkursu Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 76 kB)

Zał nr 10 do części B Reg konkursu Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 184 kB)

Zał. nr 11 do części B Reg konkursu Wzor wniosku o nadanie uprawnien do SL2014 (PDF 816 kB)

Zał nr 12 do części B - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (PDF 426 kB)

Zał nr 12a Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji

Zestaw logotypów kolorowych EFS

Zestaw logotypów monochrom EFS

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części A Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • Departament Wdrażania RPO: tel. (85) 66 54 319, -979, -325 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Departament EFS: tel. tel. (85) 66 54 209, -275, -285 -235, -246, - 261, w godz. od 9.00 do 13.00
 • e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

4.07.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na lipiec 2017 r.

Treść komunikatu (PDF 233 kB)

29.05.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na czerwiec 2017 r.

Treść komunikatu (PDF 234 kB)

25.05.2017

Instytucja Zarzadzająca podaje do wiadomosci komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów i harmonogramu płatności).

Treść komunikatu (PDF 65 kB)

08.05.2017

Instytucja Zarzadzająca podaje do wiadomosci komunikat dotyczacy zmiany przepisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze srodków EFS oraz Ogólnych warunków umów.

Treść komunikatu (PDF 330 kB)

5.04.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu dot. zmiany Regulaminu konkursu (PDF 259 kB)

28.12.2016

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu.

Treść komunikatu (PDF 705 kB)

29.08.2016

Dotyczy: naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca informuje iż termin na składanie uproszczonych wniosków o dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 30 września 2016 r.

Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin konkursu. Zmiany dotyczą terminu, w którym możliwe jest składanie uproszczonych wniosków o dofinansowanie oraz orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Treść komunikatu (PDF 513 kB)

26.07.2016

Komunikat dotyczy naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie ulegają:

 1. Dodano Załącznik nr 10 do części A Regulaminu konkursu – Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach działania 3.3 RPOWP
 2. Zapisy Regulaminu konkursu zgodnie z poniższym zakresem.

Treść komunikatu (PDF 462 kB)

 

15.07.2016

Instytucja Zarzadzajaca informuje o wyłączeniach w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów realizowanych na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi III.

Treść komunikatu (PDF 917 kB)

 

06.07.2016

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległ regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS oraz regulamin konkursu.

Treść komunikatu (PDF 328)

 

29.06.2016

Komunikat dotyczący zmany regulaminu naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Treść komunikatu (PDF 335 kB)

Poleć innym: