Projekty zintegrowane Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF/8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

31.01.2017

Zakończony 31.03.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF
Typ projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane

Numer naboru: RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/17

Ważna informacja. Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Komunikat

29.01.2018

W związku z rozstrzygnięciem konkursu o numerze RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/17 Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, iż żaden ze złożonych w odpowiedzi na nabór projektów nie spełnił kryteriów wyboru projektów, tym samym żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: od 03 marca 2017 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: do 31 marca 2017 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski uproszczone:

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od dnia 03 marca 2017 r. od godziny 7:30 do dnia 31 marca 2017 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc maj 2017 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS instalacyjnej GWA2014 (EFS), wskazanej w wezwaniu.
 2. w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał
  i kopia lub dwa oryginały) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wnioski o dofinansowane – II etap EFRR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) w terminie wyznaczonym przez IOK.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II do:

Kancelarii Departamentu EFRR (IOK)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Poleska 89 pok. nr 020 (parter),

15-874 Białystok.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane dotyczące usług społecznych, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFRR:

 1. Infrastruktura związana z opieką nad osobami zależnymi;
 2. Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych.

W przypadku wyżej wymienionych przedsięwzięć dotacja nie będzie obejmowała budowy nowych obiektów, a jedynie przebudowę lub remont budynków w celu ich adaptacji.

W zakresie EFS:

 1. Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich
  dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej,
  w szczególności poprzez:
  1.   wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania lub poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w społeczności lokalnej);
  2.   świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  3. świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;
  4. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsc pracy lub ośrodka wsparcia);
  5. aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomoc i integracji społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób niesamodzielnych);
 2. Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
 • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 9 000 000,00 PLN, w tym:

 • wsparcie finansowe w ramach EFS: 3 000 000,00 PLN, tj. 2 684 210,53 PLN ze środków EFS oraz 315 789,47 PLN z budżetu państwa,
 • wsparcie finansowe w ramach EFRR: 6 000 000,00 PLN.

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.67 MB)

Regulamin pracy KOPZ

Załącznik nr 1 Regulamin pracy KOPZ (PDF 770 kB)

Zał. nr 1 do Regulaminu KOPZ - oświadczenie o bezstronności ekspert (317 kB)

Zał. nr 1 do Regulaminu KOPZ - oświadczenie o bezstronności pracownik (314 kB)

Zał. nr 2 do Regulaminu KOPZ - deklaracja o poufności (289 kB)

Zał. nr 3 do Regulaminu KOPZ - deklaracja o poufności obserwatori (255 kB)

Zał. nr 4 do Regulaminu KOPZ - wzór karty oceny projektu zintegrowanego (609 kB)

Wzór wniosku uproszczonego

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie (docx 100,98 kB)

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie (PDF 415 kB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie (docx 168 kB)

Załącznik nr 4 Lista sprawdzająca wniosek o dof. w zakresie spełnienia wymogów technicznych (PDF 274 kB)

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 5 Kryteria oceny dla typu projektu zintegrowanego Poddziałanie 7.2.2 i 8.4.2 (PDF 700 kB)

Załącznik nr 6 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projekty zintegrowane, tryb konkursowy (PDF 443 kB)

Załącznik nr 7 Przewodnik po kryteriach_7 2 2+8 4 2 (PDF 1,1 MB)

Dokumenty - EFRR:

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 Instrukcja wypełniania załączników - EFRR (PDF 1,02 MB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) z instrukcją (DOCX 83 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 259 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie (xlsx 118,47 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR (PDF 718,44 kB)

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów - EFRR (PDF 344 kB)

Regulamin KOP

Załącznik nr 4 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów - EFRR (PDF 915 kB)

Inne:

Załącznik nr 5 Wzór etykiet na segregatory - EFRR (DOCX 112 kB)

Dokumenty - EFS:

Regulamin KOP

Zal_nr _1_do Reg_konkursu_ Regulamin_KOP_EFS (1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zal_nr_7_do_Reg_konkursu_Wzor_wniosku_o_dofinasowanie (pełnego) (417 kB)

Zal_nr_3_do_Reg_konkursu_Instrukcja_wypełn_wniosku_GWA EFS - marzec 2016 (PDF 2,03 MB)

Zal_nr_2_do_Reg_konkursu_ Wzor_karty_weryfikacji_poprawnosci_wniosku_ pod_względem_technicznym (DOCX 89 kB)

Zal_nr_4 do_Reg_konkursu_Karta_oceny_formalnej_zintegrowane (DOCX 199 kB)

Zal_nr_5 do_Reg_konkursu_Karta_oceny_merytorycznej_zintegrowany (DOCX 269,5 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) (DOCX 143 kB) - zmiana z 07.11.2017

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie (umowy inne niż ryczałtowe) (DOCX 127 kB) - zmiana 07.11.2017

Zał. nr 1 do wzoru umowy OWU (zmiana z 07.11.2017) (DOCX 299 kB)

Zał. nr 2 do wzoru umowy harmonogram płatności (zmiana z 25.05.2017) (DOC 172 kB)

Zal_nr_3_do_Umowy_wzór wniosku o dofinasowanie (PDF 263 kB)

zal_nr_4_do_wzoru_umowy_oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT (DOCX 54 kB)

Zal nr 5 do Umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych (zmiana z 08.05.2017) (DOCX 553 kB)

zal_nr_6_do_wzoru_umowy_zakres_danych_osobowych_uczestnikow (DOCX 65 kB)

Zal nr 7 do Umowy Zestawienie dokumentów finansowych (zmiana 08.05.2017) (PDF 184 kB)

Inne:

Zal_nr_8_do_Reg_konkursu_Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wniosku_o_dofinansowanie (DOCX 68 kB)

Zal_nr_9_do_Reg_konkursu_Wzor_deklaracji_wekslowej_wystawcy_weksla_in_blanco (DOCX 72 kB)

Zal_nr_10_do_Reg_konkursu_Wykaz_dopuszczalnych_stawek_dla_towarow_i_uslug (DOX 156,5 kB)

Zal_nr_11_do_Reg_konkursu_Wzor_wniosku_o_nadanie_uprawnien_do_SL2014 (PDF 816 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części A Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 20.03.2017 r. (PDF 302 kB)

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • Departament EFRR: tel. (85) 66 54 319, -979, -325 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Departament EFS: tel. tel. (85) 66 54 258, -281, -273, -219 w godz. od 9.00 do 13.00
 • e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

 Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 66 54 383.

Komunikaty

07.11.2017

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów).

Treść komunikatu (PDF 345 kB)

09.10.2017

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPD.07.02.02-IZ.00-20-002/17.

25.05.2017

Instytucja Zarzadzająca podaje do wiadomosci komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów i harmonogramu płatności).

Treść komunikatu (PDF 65 kB)

08.05.2017

Instytucja Zarzadzająca podaje do wiadomosci komunikat dotyczacy zmiany przepisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze srodków EFS oraz Ogólnych warunków umów.

Treść komunikatu (PDF 330 kB)

15.03.2017

Instytucja Zarządzająca informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 31 marca 2017 r.

Treść komunikatu (DOCX 80 kB)

27.02.2017

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zmianie uległy zapisy instrukcji wypełniania załączników.

Pełna treść komunikatu (PDF 315 kB)

Poleć innym: