Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF

29.06.2018

Zakończony 24.08.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
DZIAŁANIA 7.2 Rozwój usług społecznych
PODDZIAŁANIA 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF

Numer naboru: RPPD.07.02.02-IZ.00-20-001/18

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty". • Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji

  9.04.2019

  Lista projektów (PDF, 451.11 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 30 lipca 2018 roku od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

do 24 sierpnia 2018 roku do godz. 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to czerwiec 2019 r. (Komunikat z 30.05.2019)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminu konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

W ramach konkursu nie przewiduje się podziału na rundy.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.0.5, w terminie od 30.07.2018 r. (godz. 8:00) do 24.08.2018 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Kto i na co może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujący typ projektu według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

 • typ projektu nr 1:

Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności poprzez:

1.1) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania lub poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w społeczności lokalnej);

1.2) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

1.3) Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami;

1.4) Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsc pracy lub ośrodka wsparcia);

1.5) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób niesamodzielnych).

 • typ projektu nr 2:

Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych:

2.1) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób, w tym poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;

2.2) Działania na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2.3) Działania na rzecz usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym osób opuszczających ośrodki socjoterapii, ośrodki wychowawcze.

2.4) Wsparcie w postaci rodzin wspierających oraz rozwój usług asystentury rodzinnej w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2.5) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży m.in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi;

2.6) Wsparcie rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

2.7) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie udzielanego wsparcia.

 • typ projektu nr 3:

Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

 • typ projektu nr 4:

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie teleopieki, systemów przywoławczych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załącznikach nr 10 i 10a do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi 3 700 000,00 PLN. (Komunikat z 11.04.2019)

Minimalny wkład własny

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego: minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - zmiana z 12.07.2019 (PDF 1.39 MB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1.59 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOCX 784 kB)
 2. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 387 kB)
 3. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 771 kB)
 4. Wzór karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 340 kB)
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realziacji porjektu współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 1.80 MB) - zmiana z 11.03.2019
  • Nieaktualna Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 1.80 MB) (zmiana z dnia 16.07.2018)
  • Nieaktualna Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 2.04 MB) (wersja archiwalna)
 6. Wzór minimalnego zakresu umowy/porozumienia:
 7. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wspólfinansowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 1.47 MB) - zmiana z 11.03.2019
  • Nieaktualny Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 1.14 MB)
 8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOCX 355 kB)
 9. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOCX 359 kB)
 10. Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 163 kB)
 11. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOCX 489 kB)
 12. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOCX 384 kB)
 13. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. (PDF 862 kB)
 14. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS wraz z Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF 608 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFS (JPG 57 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 322 kB)

Załączniki do umowy:

Aktualny wzór umowy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

 1. Nieaktualny Załącznik nr 1 do wzoru Umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (DOCX 410 kB)
 2. Nieaktualny Zał. nr 2 do wzoru Umowy - Harmonogram płatności (DOCX 337 kB)
 3. Nieaktualny Zał. nr 3 do wzoru Umowy - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 1.16 MB)
 4. Nieaktualny Zał. nr 4 do wzoru Umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 337 kB)
 5. Nieaktualny Zał. nr 5 do wzoru Umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych (DOCX 385 kB)
 6. Nieaktualny Zał. nr 6 do wzoru Umowy - Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014 (DOCX 344 kB)
 7. Nieaktualny Zał. nr 7 do wzoru Umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu (nie dotyczy Beneficjentów rozliczających wydatki wyłącznie w oparciu o kwoty ryczałtowe) (DOCX 339 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Komunikaty

12.07.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległy Regulamin konkursu oraz wzory umów o dofinansowanie projektu, w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (PDF 458 kB)

14.06.2019

IOK przedstawia drugą, ostatnią część listy projektów wybranych do dofinansowania.

30.05.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na czerwiec 2019 r.

Treść komunikatu (PDF 290 kB)

30.05.2019

IOK przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania i jednocześnie informuje, iż w przypadku 2 projektów prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny.

06.05.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na maj 2019 r.

Treść komunikatu (PDF 290 kB)

29.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz załącznik nr 6 do tego Porozumienia, tj. Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Pełna treść komunikatu (PDF 297 kB)

11.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że zwiększono została alokacja przeznaczona na konkurs i wynosi 3 700 000,00 PLN.

Treść komunikatu (PDF 213 kB)

27.03.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na kwiecień 2019 r.

Plik z komunikatem (PDF 330 kB)

11.03.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku opublikowaniem nowej wersji GWA EFS (wersja 2.1.1) zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Pełna treść komuniaktu (PDF 306 kB)

1.02.2019

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami.

Pełna treść komuniaktu (DOC 374 kB)

21.122018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na marzec 2019 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 331 kB)

23.08.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia br.) zmianie uległy:

 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi);
 2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb).

Pełna treść komunikatu (PDF 354 kB)

16.07.2018

Komunikat dotyczący zmiany Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS
 
Instytucja Zarządzająca informuje, iż zaktualizowana została Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Treść komunikatu (PDF 251 kB)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

tel. 85 66 54 254, 85 66 54 273, 85 66 54 258, 85 66 54 281,  85 66 54 251

Anna Łukaszewska, tel. 85 66 54 254
Anna Mieczkowska, tel. 85 66 54 258
Ewa Fiedorczuk, tel. 85 66 54 281
Magdalena Chojnowska, tel. 85 66 54 281
Matylda Wochniak, tel. 85 66 54 258
Katarzyna Kulesza, tel. 85 66 54 251
Stanisława Polak, tel. 85 66 54 273

e-mail: integracja.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie)

 

STOWARZYSZENIE BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

tel. 85 661 15 38

e-mail: biuro@bof.org.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201

e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

 

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

 

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Poleć innym: