Nadużycia

W zarządzaniu funduszami UE w latach 2014-2020 obowiązuje zasada wzmocnionej ochrony przed celowymi nadużyciami finansowymi.

Nadużycie finansowe - zgodnie z art. 1 (1) (a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

  • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
  • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
  • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Pod pojęciem nadużyć mieści się szeroki zakres uchybień i przestępstw, takich jak kradzież, korupcja, sprzeniewierzenie środków, łapówkarstwo, fałszerstwo, udzielanie błędnych informacji, zmowa, pranie pieniędzy, zatajanie ważnych informacji i inne. Nadużycie dokonywane jest w celu uzyskania korzyści osobistej, korzyści dla osoby powiązanej z osobą dopuszczającą się nadużycia lub korzyści dla osoby trzeciej, bądź też spowodowania strat innej osoby, przy czym celowość stanowi czynnik odróżniający nadużycie finansowe od nieprawidłowości.

IZ RPOWP wyrażając zdecydowaną postawę w stosunku do zwalczania nadużyć kieruje się zasadą rzetelności, uczciwości, tworzy i propaguje etyczne normy zachowania przyczyniając się do budowania kultury zapobiegania i przeciwdziałania tego typu incydentom.

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 realizuje politykę zapobiegania nadużyciom finansowym oraz ich wykrywania i zgłaszania właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

Każdy obywatel UE może poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji mających wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Ogólna zasada OLAF brzmi: im wcześniej przekazywane są informacje i im bardziej są konkretne tym lepiej. Do informacji powinny być załączone wszelkie dostępne dokumenty.

Kontakt z OLAF może nastąpić we wszystkich oficjalnych językach UE poprzez stronę: Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, zgodnie z którą bezpośrednie informacje o nadużyciach należy zgłosić e-mailem.

Jeśli zetknęli się Państwo z jakimkolwiek rodzajem nadużycia związanego z wdrażaniem RPOWP 2014-2020, prosimy o jego zgłoszenie:
pocztą elektroniczną na adres: drr.sekretariat@wrotapodlasia.pl
lub

pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
z dopiskiem „Nadużycie”

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 zachęca do zapoznania się z dokumentami i opracowaniami zamieszczonymi na stronach internetowych:

Poleć innym: