Poznaj zasady udzielania zamówień publicznych

Beneficjent realizując projekt, dofinansowany w ramach RPOWP, nie może dowolnie dobierać wykonawców robót, jakie chce zlecić. Obowiązują go określone zasady, których nieprzestrzeganie grozi poważnymi konsekwencjami, na przykład korektą finansową (czyli zmniejszeniem dotacji). A jakie są te zasady? Przede wszystkim trzeba oszacować wartość zamówienia. Wtedy będzie wiadomo, jak należy postępować.Zamówienia do 20 tys. zł netto

Jeśli wartość nie przekracza 20 tys. zł netto, Beneficjent musi po prostu pamiętać i dołożyć starań, aby wydawać pieniądze w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.

Zamówienia od 20 tys. zł do 50 tys. zł netto

Od 20 tys. netto do 50 tys. zł netto – należy dokonać tzw. rozeznania rynku. Chodzi o to, aby usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż rynkowa. A jak to zrobić? Beneficjent może zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej lub wysłać je do co najmniej trzech wykonawców i porównać oferty. Aby wyłonić najkorzystniejszą, wystarczą też wydruki ze stron internetowych z cenami i opisami usług (jeżeli nikt nie odpowiedział na zapytanie zamieszczone na stronie lub wysłane do wykonawców).

Zamówienia powyżej 50 tys. zł netto

Jeżeli zamówienie przekracza 50 tys. zł netto, obowiązuje zasada konkurencyjności, czyli wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pomoże w tym specjalny system informatyczny – Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. To właśnie w niej trzeba zamieścić zapytania ofertowe. Taki obowiązek istnieje od 1 stycznia 2016 roku! I dotyczy wszystkich zamówień, których szacunkowa wartość przekracza 50 tys. zł. netto.

Każdy Beneficjent może założyć w tym systemie konto i bezpłatnie dodać ogłoszenie. Musi ono zawierać m.in. nazwę i dane zamawiającego, termin składania ofert, miejsce i sposób ich składania, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty czy listę dokumentów wymaganych od potencjalnego wykonawcy.

Wnioskodawcy, którzy chcą ogłosić zamówienie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, również powinni skorzystać z Bazy Konkurencyjności (szczegóły w komunikacie z dnia 05.01.2018). Podczas rejestracji w Bazie, zamiast numeru projektu, należy podać numer naboru wniosków o dofinansowanie.

Zamówienia powyżej 30 tys. euro netto

A jeżeli zamówienie przekracza 30 tys. euro netto? To zależy, kim jest Beneficjent. Jeżeli to przedsiębiorca, nadal korzysta z Bazy. A jeżeli jest to Beneficjent podlegający przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (jednostka sektora finansów publicznych, np. samorząd i jego jednostki, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, organy administracji rządowej, itp.), wtedy musi przeprowadzać zamówienia publiczne, zgodnie z Pzp.

Przykłady najczęściej występujących naruszeń stwierdzanych w trakcie weryfikacji zamówień publicznych udzielonych przez Beneficjentów RPOWP (PDF 746 kB)

Przewodnik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego po procedurach udzielania zamówień publicznych (PDF 1.34 MB)

Wytyczne

Omówione powyżej zasady, obowiązujące każdego Beneficjenta Funduszy Europejskich, zostały szczegółowo opisane w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów.

Podręcznik

Pracownicy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przygotowali dokument pt. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020”. Podręcznik został opracowany w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, komentarze do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa.

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków...". Dokument ma charakter informacyjny i edukacyjny - jego treść nie stanowi wiążącej interpretacji Wytycznych oraz ustawy Pzp.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Podręcznika (PDF 1.56 MB).

Poleć innym: