Zasady promowania projektu - umowy podpisane po 1 stycznia 2018 roku

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Uwaga

Beneficjenci, którzy będą realizowali projekty RPOWP 2014-2020 wsparte ze środków REACT-EU powinni pamiętać o ich poprawnym oznakowaniu.Zasady promowania projektu - krótki przewodnik

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca projektu. Jeśli dofinansowanie dla Twojego projektu nie przekracza 500 tys. euro – umieść plakat informacyjny. Jeśli natomiast dofinansowanie projektu dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza tę kwotę – umieść tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe.

Kiedy to zrobić?

Plakaty i tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Podręcznik beneficjenta

Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności. Szczegółowych informacji dotyczących stosowania i budowy znaków szukaj w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (PDF 6 MB).

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich, musisz oznaczać:

 • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
 • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
 • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. 

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

 • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

W przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również herb województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa.

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz.

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska.

Flaga RP

Pamiętaj, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie możesz stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Dlatego są przypadki, kiedy nie będziesz umieszczał barw RP. Szczegółowe zasady znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Znak Unii Europejskiej

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt.

Flaga Unii Europejskiej

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienia znaków dla RPOWP 2014-2020 składają się z:

Zestawienie znaków EFS

Zestawienie znaków EFRR

Zestawienie znaków EFSI

Jak oznaczać projekty z wielu programów lub funduszy?

Jeżeli Twoje działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo materiał dotyczy:

 • projektów realizowanych w ramach kilku programów - zastosuj wspólny znak Fundusze Europejskie.

  Logo Funduszy Europejskich
 • projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności - zastosuj znak Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz umieść informację słowną, że materiał (np. druk ulotki) jest współfinansowany ze środków konkretnego funduszu/funduszy. 

  Flaga Unii Europejskiej

Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich, barwy RP oraz znak Unii Europejskiej musisz  zawsze umieścić w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich miejsce oraz wielkość były odpowiednie do  rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Zwróć  szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, barwy RP jako drugi znak od lewej strony, natomiast znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, pod znakiem FE znajdują się barwy RP, a znak Unii Europejskiej na dole.

W przypadku projektów finansowanych przez program regionalny, herb województwa lub jego oficjalne logo promocyjne umieszczasz pomiędzy barwami RP a znakiem UE.

Zestawienie znaków EFSI

Liczba znaków

W zestawieniu – w jednej linii – możesz umieścić do czterech znaków, łącznie ze znakiem FE, barwami RP i znakiem UE, a w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo.

Ewentualne dodatkowe znaki, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od barw RP i symbolu Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Jak oznaczać projekty realizowane w ramach REACT-EU

Beneficjenci, którzy będą realizowali projekty RPOWP 2014-2020 wsparte ze środków REACT-EU powinni pamiętać o ich poprawnym oznakowaniu.

Oznaczenie obejmuje:

 • znak Funduszy Europejskich z nazwą właściwego programu,
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska,
 • znak Unii Europejskiej z nazwą funduszu, z którego dofinansowany jest projekt,
 • informacja słowna „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

Informacja ta powinna znaleźć się na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, dokumentach dotyczących realizacji projektu, podawanych do publicznej wiadomości lub wydawanych uczestnikom projektów, w tym na zaświadczeniach o udziale lub innych certyfikatach. Należy ją także umieścić na plakatach z informacjami na temat projektu, tablicach oraz na stronie internetowej.

Przykład oznaczenia z informacją słowną o sfinansowaniu w ramach REACT-EU dla projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPOWP 2014-2020:

 

Zestaw logotypów: Znak Funduszu Program Regionalny, Flaga RP, logo województwa, flaga Unii Europejskiej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Logotyp z informacją o finansowaniu w ramach EFRR oraz React-EU do pobrania (JPG 251 kB)

Logotyp z informacją o finansowaniu w ramach EFRR oraz React-EU do pobrania - czarno-biały (JPG 92 kB)

Plakaty informacyjne - wzory

Do umieszczania plakatów w trakcie realizacji projektu są zobowiązani beneficjenci, którzy nie mają obowiązku umieszczania tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych. 

Wzór plakatu uzupełnij o brakujące dane i wydrukuj na kartce formatu A3 (jest to minimalny rozmiar). Plakat możesz wykonać z trwalszego materiału (np. plastik). 

Wzory plakatów informacyjnych RPOWP (PDF 1.03 MB) - plik można edytować w programie Corel.

Tablice informacyjne i pamiątkowe - wzory

Wzory tablic informacyjnych RPOWP (PDF 678 kB) - plik można edytować w programie Corel.

Karta wizualizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 763 kB)

Lista kontrolna dotycząca organizacji wydarzeń

Zapraszamy do zapoznania się i stosowania zaleceń Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczących organizacji wydarzeń dotyczących Funduszy Europejskich, a w szczególności wydarzeń dotyczących dofinansowanych projektów.

Lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia dotyczące Funduszy Europejskich (PDF 109 kB)

Funduszy Europejskich

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej        

Znak Unii Europejskiej

Zestawienie znaków Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Logo Województwa Podlaskiego

Informacje dotyczące Systemu identyfikacji wizualnej Województwa Podlaskiego

Logotyp Województwa Podlaskiego (kolorowe) (JPG 460 kB)

Poleć innym: