Rozliczaj projekt

Zasady dofinansowania projektu określa umowa dotacji. Gwarantuje ona, że w budżecie programu zostały zarezerwowane dla Ciebie środki. Teraz czeka Cię najważniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Błędy na tym etapie mogą kosztować utratę części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Poznaj zasady dokumentowania wydatków i rozliczania dotacji.Wypłata dotacji

Dotacja może być wypłacana jednorazowo lub w częściach. Można ją otrzymać w formie refundacji już poniesionych wydatków albo w postaci zaliczki (czyli przed dokonaniem wydatków).

Wypłata jednorazowa ma najczęściej miejsce w mniejszych projektach, których realizacja przebiega dość szybko – na przykład zakup maszyny przez przedsiębiorstwo. W takim przypadku najpierw ponoszone są wydatki ze środków własnych, a po wykonaniu i opłaceniu wszystkich działań w projekcie występuje się o ich częściową refundację.

W przypadku projektów bardziej skomplikowanych i rozłożonych w czasie najczęściej mamy do czynienia z wypłatą dotacji w kilku częściach. Ponoszone wydatki rozliczane są stopniowo, z reguły co trzy miesiące. Na tej podstawie przekazywana jest częściowa refundacja.

Dopuszczalne jest też korzystanie z zaliczek na poczet planowanych wydatków. Można o nie występować zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Po wykorzystaniu przekazanych środków przedstawia się instytucji obsługującej projekt sprawozdanie z realizacji dotychczasowych działań oraz dokonanych płatności, wraz z wnioskiem o wypłatę kolejnej transzy zaliczki. Czynność taka – podobnie jak w przypadku częściowej refundacji – powtarzana jest zazwyczaj nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Szczegółowe zasady korzystania z zaliczek mogą się różnić, w zależności od rodzaju realizowanego projektu. Określa je każdorazowo umowa o dofinansowanie.

Rozliczenie końcowe

Dotacja jako całość rozliczna jest zawsze po zrealizowaniu wszystkich planowanych w projekcie działań i pokryciu ich kosztów. Po zakończeniu projektu jesteś zobowiązany złożyć sprawozdanie z jego realizacji wraz z wnioskiem o płatność końcową. W dokumencie tym przedstawiasz szczegółowe zestawienie rzeczywiście poniesionych wydatków, w podziale na wkład własny i dofinansowanie. Podajesz też informację o łącznej wartości otrzymanych dotąd środków – wypłaconych w formie zaliczki lub częściowej refundacji oraz różnicy w stosunku do przysługującego Ci wsparcia. Na tej podstawie otrzymujesz ostatnią transzę dofinansowania lub dokonujesz zwrotu nadpłaconych środków.

Rozliczeniu końcowemu zawsze towarzyszy kontrola projektu. Weryfikowane jest, czy wszystkie działania zostały rzeczywiście zrealizowane, a koszty prawidłowo poniesione. Błędy lub braki mogą skutkować redukcją, a w skrajnych przypadkach cofnięciem dofinansowania.

Dokumentacja w projekcie

Bardzo ważne jest, abyś podczas realizacji projektu zbierał wszelkie związane z nim dokumenty. Będziesz musiał je przedstawić wraz z wnioskiem o płatność, aby otrzymać wypłatę przyznanego dofinansowania. Niezbędne są wszelkie dokumenty potwierdzające nabycie i instalację środków trwałych, budowę obiektów czy skorzystanie z usług przewidzianych w projekcie. Wymagane są przede wszystkim faktury i potwierdzenia przelewów, ale również protokoły przekazania towarów, odbioru zleconych prac czy wykonania usług. Jeżeli w ramach projektu zatrudniałeś pracowników – niezależnie od tego czy ich wynagrodzenie podlegało dofinansowaniu – musisz dysponować pełną dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie obiektywnego procesu rekrutacji, zawarcie umów oraz wywiązywanie się z zobowiązań wobec zatrudnionych, ZUS i Skarbu Państwa. Wynagrodzenia wypłacane z dofinansowania należy udokumentować poprzez przedstawienie list płac.
Każdy dokument księgowy powinien być oznakowany w sposób przypisujący go jednoznacznie do konkretnego projektu – np. pieczątką zawierającą taką informację. Ma to zapobiec próbom wykorzystania tego samego dokumentu do uzyskania zwrotu kosztów w więcej niż jednym projekcie.

Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu powinny być księgowane w sposób umożliwiający ich szybką, łatwą i jednoznaczną identyfikację. Tak zwana odrębna ewidencja księgowa może oznaczać wprowadzenie jednolitego oznakowania dofinansowanych pozycji bądź ujmowanie ich na specjalnie w tym celu utworzonych kontach.

Wszystkie płatności w projekcie muszą się odbywać za pośrednictwem osobnego konta bankowego wskazanego w umowie dotacji.

Dokumentacja finansowa w projekcie może podlegać kontrolom. Czasem odbywa się to już podczas weryfikacji wniosków o płatność (jeśli zasady rozliczania wymagają dołączenia kopii tych dokumentów), a czasem dopiero podczas kontroli na miejscu realizacji projektu czy siedzibie beneficjenta. Jesteś zobowiązany każdorazowo udostępnić dokumenty związane z projektem osobom kontrolującym – zarówno z instytucji związanych z Funduszami Europejskimi, jak i np. z kontroli skarbowej.

Pełna dokumentacja powinna być przechowywana w Twojej siedzibie (poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy trzeba ją zdeponować w archiwum), zarówno przez cały czas realizacji projektu, jak i w wymaganym okresie archiwizacji wskazanym w umowie o dofinansowanie.

Podręcznik Beneficjenta SL2014

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do rozliczania projektu przy wykorzystaniu aplikacji głównej Centralnego Systemu Teleinformatycznego, tj. SL2014.

Dzięki systemowi SL2014 Beneficjent ma możliwość, m.in. składania wniosków o płatność, prowadzenie korespondencji z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywanie danych niezbędnych do realizacji swojego projektu.

Poniżej udostępniamy Państwu Podręcznik Beneficjenta, który jest instrukcją pracy w SL2014. Celem podręcznika jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów, tj. upoważnianym w momencie zawierania umowy w ramach listy tzw. osób uprawnionych, stanowiącej integralną część tej umowy.

W zależności od funduszu w ramach, którego realizowany jest dany projekt Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 udostępniła Państwu dwa Podręczniki Beneficjenta SL2014:

Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Rozwoju udostępniło Beneficjentom multimedialną instrukcję użytkownika SL2014 dostępną on-line na stronie https://instrukcja.sl2014.gov.pl (instrukcję należy uruchamiać na jak najbardziej aktualnej wersji przeglądarek stron www). Ponadto na stronie http://manual.sl2014.gov.pl/, dostępna jest multimedialna instrukcja użytkownika SL2014 w języku angielskim.

IZ RPOWP zaleca, aby każdy użytkownik systemu SL2014, przed przystąpieniem do pracy w systemie, zapoznał się z powyższymi instrukcjami.

Analiza danych uczestników EFS - ADU EFS

Aplikacja ADU_EFS_2.6 (XLS 909 kB) służy analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS i pozwala beneficjentom uzyskiwać zagregowane dane wskaźników w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Załącznikiem do aplikacji jest plik do weryfikacji sumy kontrolnej weryfikuj_1.1 (XLS 82 kB). Aplikacja działa w trybie off-line.

Aplikacja umożliwia agregowanie informacji w odniesieniu do wskaźników, dla których możliwe było ich pozyskanie z danych uczestników. Korzystając z aplikacji należy mieć na uwadze, że zlicza ona wszystkie przypadki udzielenia formy wsparcia w projekcie. W przypadku wskaźników produktu dotyczących form wsparcia w postaci szkoleń oraz usług rozwojowych beneficjent powinien zweryfikować uzyskany w podsumowaniu aplikacji wynik, jeśli w projekcie któryś z uczestników otrzymał wskazane formy wsparcia kilkukrotnie. Wówczas taka osoba powinna zostać wykazana we wskaźnikach odnoszących się do tych form wsparcia raz, niezależnie od liczby powtarzających się form wsparcia otrzymanych w projekcie. Wskazany problem może potencjalnie wystąpić również przy formach takich jak: program typu outplacement, program zdrowotny, wyposażenie w sprzęt TIK, doposażenie/wyposażenie (inne niż TIK).

Aplikacja nie wymaga specjalnego oprogramowania czy instalacji - wystarczy posiadać MS Office (excel). Należy zaimportować plik monitorowania uczestników wyeksportowany z modułu monitorowania uczestników, przygotować dane do analizy oraz określić szukane wskaźniki (funkcja wybierz wskaźniki), a po użyciu funkcji "Przygotuj podsumowanie" aplikacja sama poda wyniki.

Wkład własny - przewodnik

Instytucja Zarządzająca informuje, że 19 marca 2018 r. został opublikowany Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 967 kB), który stanowi wskazówki dla Beneficjentów RPOWP 2014-2020 realizujących projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma charakter instruktażowy. Podstawą do rozliczeń projektów są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Poleć innym: