Trwałość projektów realizowanych w latach 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 informuje, że w dniu 04.01.2021 r. udostępniona zostanie Ankieta trwałości (Informacja Roczna) w wersji on-line, która dostępna będzie do dnia 20.01.2021 r. na stronie https://ankietyrpowp.wrotapodlasia.pl.

Instytucja Zarządzająca RPOWP przypomina, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie obowiązkiem sprawozdawczym (złożeniem Ankiety trwałości) w roku 2021 objęte są wszystkie projekty, dla których na dzień 31.12.2020 r. nie zakończył się okres trwałości (okres trwałości liczony od daty zatwierdzenia wniosku o płatność końcową - data podana w pierwszym akapicie ostatniego pisma określającego wysokość środków zatwierdzonych do wypłaty ramach projektu).

Do złożenia Ankiety trwałości za 2020 r. zobligowani są także Beneficjenci projektów, których okres trwałości zakończył się w IV kwartale 2020 r., tj. w okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 r.

Podpisaną wersję papierową/elektroniczną opatrzoną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym Ankiety trwałości (wraz ze wszystkimi wymaganymi dla danego projektu załącznikami) należy przekazać do IZ RPOWP w nieprzekraczalnym terminie do 01.02.2021 r. (decyduje data wpływu).

Beneficjenci projektów, których okres trwałości zakończył się w IV kwartale 2020 r., tj. w okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 r. są także zobligowani do złożenia Ankiety trwałości za 2020 r. (z zachowaniem terminów wskazanych powyżej).

Ponadto Beneficjenci, którym okres trwałości zakończył się w IV kwartale 2020 r. lub kończy się w I kwartale 2021 r. zobowiązani są do złożenia dodatkowego Oświadczenia dotyczącego trwałości utworzonych w wyniku realizacji projektu nowych miejsc pracy.

W uzasadnionych problemami technicznymi przypadkach, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Instytucji Zarządzającej RPOWP, możliwe jest złożenie Ankiety trwałości w formie papierowej.

Szczegóły dotyczące logowania oraz wypełniania Ankiety trwałości znajdują się w Instrukcji wypełniania.

UWAGA:
W celu zapoznania się z zakresem tematycznym badania ankietowego IZ RPOWP zamieszcza poniżej przykładowy formularz Ankiety trwałości oraz załączników, które mają wyłącznie funkcję poglądową pozwalającą na przygotowanie informacji niezbędnych do wypełnienia właściwej Ankiety w wersji on-line.

Poleć innym: