Zamówienia udzielane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznychKim jesteś?

Podmioty niezobowiązane do stosowania przepisów PZP

Beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów PZP, a realizują wydatki, których wartość przekracza 50 tys. złotych netto, muszą przeprowadzić postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zasadę konkurencyjności opisaliśmy na stronie Zamówienia udzielane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.

 

Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów PZP

Beneficjenci, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych (PZP), przygotowując zamówienia, których wartość zawiera się w przedziale od 50 tys. złotych netto do 30 tys. euro powinni postępować zgodnie z wyżej wymienioną zasadą konkurencyjności. Jeśli zamówienie o wartości od 50 tys. zł netto do 30 tys. euro będą realizowane zgodnie z przepisami PZP, to wymogi wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków będą uznane za spełnione.

Opisane poniżej zasady i materiały dotyczą zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

 

Podstawowe zasady

Wydatki powyżej 30 tys. euro

W przypadku zamówień, których wartość przekracza 30 tys. euro, beneficjenci stosujący przepisy PZP, są zobowiązani do realizacji postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa bądź przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zapytanie ofertowe powinno być dodatkowo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Beneficjenci mogą także mieć własne procedury wewnętrzne, które należy również stosować podczas dokonywania wydatków.

 

Dokumenty

Wytyczne

Zasady, które obowiązujące każdego Beneficjenta Funduszy Europejskich zostały szczegółowo opisane w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów.

Informujemy, że 9 września 2019 roku weszła w życie aktualizacja Wytycznych. Zapraszamy do zapoznania się z opisem wprowadzonych zmian.

Podręczniki

 

Przykłady naruszeń

Instytucja Zarządzająca RPOWP przygotowała w celach informacyjnych listę przykładowych naruszeń w ramach zamówień publicznych udzielonych przez benerficjentów RPOWP. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem "Przykłady najczęściej występujących naruszeń, które zostały stwierdzone w trakcie weryfikacji zamówień publicznych udzielonych przez Beneficjentów RPOWP" (PDF 745 kB).

Publikacje

Dodatkowe publikacje, które mogą być pomocne przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów znajdą Państwo w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

 

Materiały ze szkoleń

Nagrania

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami szkoleń, prowadzonych przez trenera Pana Marcina Więckowskiego:

Prezentacje

 

Punkt konsultacyjny

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących stosowania procedur związanych z zamówieniami publicznymi czy bazą konkurencyjności. Zobacz jak skontaktować się z punktem konsultacyjnym.

  

Ilustracja do artykułu infografika pzp.png

 

Poleć innym: