Zamówienia udzielane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatkówZamówienia w ramach projektów - krótki przewodnik

Podstawowe zasady

Beneficjent realizując projekt, dofinansowany w ramach RPOWP, nie może dowolnie dobierać wykonawców robót, jakie chce zlecić. Obowiązują go określone zasady, których nieprzestrzeganie grozi poważnymi konsekwencjami, na przykład korektą finansową (czyli zmniejszeniem dotacji). A jakie są te zasady? Przede wszystkim trzeba oszacować wartość zamówienia. Wtedy będzie wiadomo, jak należy postępować.

Zamówienia do 20 tys. zł netto

Jeśli wartość nie przekracza 20 tys. zł netto, Beneficjent musi po prostu pamiętać i dołożyć starań, aby wydawać pieniądze w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.

Zamówienia od 20 tys. zł do 50 tys. zł netto

Od 20 tys. netto do 50 tys. zł netto – należy dokonać tzw. rozeznania rynku. Chodzi o to, aby usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż rynkowa. A jak to zrobić? Beneficjent może zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej lub wysłać je do co najmniej trzech wykonawców i porównać oferty. Aby wyłonić najkorzystniejszą, wystarczą też wydruki ze stron internetowych z cenami i opisami usług (jeżeli nikt nie odpowiedział na zapytanie zamieszczone na stronie lub wysłane do wykonawców).

Zamówienia powyżej 50 tys. zł netto

Jeżeli zamówienie przekracza 50 tys. zł netto, obowiązuje zasada konkurencyjności, czyli wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pomoże w tym specjalny system informatyczny – Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. To właśnie w niej trzeba zamieścić zapytania ofertowe. Taki obowiązek istnieje od 1 stycznia 2016 roku! I dotyczy wszystkich zamówień, których szacunkowa wartość przekracza 50 tys. zł. netto.

Każdy Beneficjent może założyć w tym systemie konto i bezpłatnie dodać ogłoszenie. Musi ono zawierać m.in. nazwę i dane zamawiającego, termin składania ofert, miejsce i sposób ich składania, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty czy listę dokumentów wymaganych od potencjalnego wykonawcy.

Wnioskodawcy, którzy chcą ogłosić zamówienie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, również powinni skorzystać z Bazy Konkurencyjności (szczegóły w komunikacie z dnia 05.01.2018). Podczas rejestracji w Bazie, zamiast numeru projektu, należy podać numer naboru wniosków o dofinansowanie.

Dokumenty

Wytyczne

Omówione powyżej zasady, obowiązujące każdego Beneficjenta Funduszy Europejskich, zostały szczegółowo opisane w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów.

Informujemy, że 9 września 2019 roku weszła w życie aktualizacja Wytycznych. Zapraszamy do zapoznania się z opisem wprowadzonych zmian.

Podręcznik

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pt. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” (PDF 1.56 MB). Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków...". Dokument ma charakter informacyjny i edukacyjny - jego treść nie stanowi wiążącej interpretacji Wytycznych oraz ustawy Pzp.

Listy sprawdzające

Lista sprawdzająca do rozeznania rynku (PDF 37 kB)

Lista sprawdzająca do zasady konkurencyjności (PDF 48 kB)

Publikacje

Dodatkowe publikacje, które mogą być pomocne przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów znajdą Państwo w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Materiały ze szkoleń

Nagrania

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami szkoleń, prowadzonych przez trenera Pana Marcina Więckowskiego:

 • szkolenie dotyczące projektów dofinansowanych z EFS część 1 oraz część 2,
 • szkolenie dotyczące projektów dofinansowanych z EFRR.

   Prezentacje

   Punkt konsultacyjny

   Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących stosowania procedur związanych z zamówieniami publicznymi czy bazą konkurencyjności. Zobacz jak skontaktować się z punktem konsultacyjnym.

    

    

   Ilustracja do artykułu infografika pzp.png

    

   Poleć innym: