18 milionów na aktywizację społeczną i zawodową

09.08.2017

Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie na aktywną integrację, czyli na wsparcie bezrobotnych, bezdomnych, chorych w powrocie do aktywności i samodzielności. Piętnaście projektów, złożonych przez organizacje i stowarzyszenia z naszego regionu, otrzyma ponad 18 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 na ten cel.

Projekty te warte są ponad 19 mln zł. Organizacje wzięły udział w konkursie z działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, ogłoszonym pod koniec zeszłego roku. O rozstrzygnięciu poinformowali przedstawiciele Zarządu Województwa na konferencji prasowej. – Jesteśmy zadowoleni, że wśród podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, są reprezentanci całego województwa – powiedział Anna Naszkiewicz, wicemarszałek województwa.

Blisko ludzi

Celem tych projektów jest powrót do aktywności i samodzielności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.A formy pomocy różne. To m.in. staże zawodowe i praktyki, refundowane zatrudnienie, kursy i szkolenia, udział w terapii rodzinnej, opieka doradców zawodowych, udział tych osób w zajęciach Klubów Integracji Społecznej czy Centrów Integracji Społecznej – wymieniła Anna Naszkiewicz. Pomoc uzyska ponad 1100 osób.

Z kolei wicemarszałek Maciej Żywno zaznaczył, że organizacje pozarządowe – które otrzymały wsparcie – najlepiej wiedzą, jak skutecznie pomagać osobom, które na skutek różnych przyczyn znalazły się na krawędzi. – Organizacje pozarządowe są wyjątkowymi podmiotami społecznymi, które charakteryzują się tym, że są bardzo blisko ludzi, a to oznacza, ze doskonale rozpoznają problemy społeczne i wszystkie potrzeby swojej społeczności lokalnej.

Do tej pory w ramach działania 7.1 przeprowadzono pięć konkursów. Podpisano 31 umów, o wartości ponad 32 mln zł, w tym dofinansowanie z RPOWP wyniosło ponad 29 mln zł.

Zapraszamy do składania wniosków

Kolejny nabór wniosków z Działania 7.1 planowany jest w październiku (budżet 35 mln zł) i w grudniu (20 mln zł).

– Serdecznie zapraszamy do udziału. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego można pomóc bezdomnym, bezrobotnym, osobom z niepełnosprawnościami. Mamy na to pieniądze, czekamy na wnioski – zachęcała Małgorzata Kukor-Kołodko, zastępca dyrektora departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP.

Kto i na co

W konkursach mogą startować ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, a więc samorządy, podmioty ekonomii społecznej, m.in. stowarzyszenia pomocowe, fundacje, jak również instytucje zatrudnienia.

I uzyskać dofinansowanie na różne działania:

  • programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (m.in. poradnictwo specjalistyczne, rozwój pracy socjalnej, staże zawodowe i praktyki, refundowane zatrudnienie, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, udział w terapii psychologicznej, rodzinnej czy psychospołecznej),
  • usługi reintegracji społeczno-zawodowej, skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej (np. doradztwo, szkolenia, warsztaty, poradnictwo specjalistyczne, staże zawodowe),
  • działania o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem form aktywizacji społecznej, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży (np. praca animacyjna i streetworkerska).

 

 

Poleć innym: