830 tys. zł na pomoc w powrocie na rynek pracy

15.10.2021

Więcej osób z szansą na zatrudnienie – to główny cel projektów, których realizacja zostanie dofinansowana z funduszy europejskich. Decyzję o przyznaniu dotacji zarząd województwa podjął podczas piątkowego (15.10) posiedzenia.

 

Pierwszy projekt zrealizują dwie organizacje pozarządowe Stowarzyszenie Wiejskie „Po drabinie" i Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia (partner projektu). Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy powiatu sejneńskiego i suwalskiego: osoby bezrobotne, powyżej 50. roku życia, z niepełnosprawnościami, niesamodzielne oraz bierne zawodowo.

– Doceniamy i staramy się wspierać działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób, które z różnych względów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Ich sytuacja na rynku pracy jest niełatwa, dlatego mam nadzieję, że projekty będą dla ich uczestników początkiem gruntownej zmiany, przyniosą oczekiwane efekty, pomogą znaleźć zatrudnienie i w ten sposób pozwolą odzyskać poczucie bezpieczeństwa – mówił marszałek Artur Kosicki.

Pomoc w ramach projektu będzie miała charakter bardzo indywidualny. Pierwszym elementem wsparcia będą instrumenty aktywizacji o charakterze społecznym (diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu). Dla każdego uczestnika zostanie opracowana tzw. ścieżka reintegracji oraz zostanie podpisana umowa posiadająca formę kontraktu socjalnego. Powstanie on w oparciu o indywidualną diagnozę z uwzględnieniem oceny sytuacji problemowej oraz potrzeb każdego uczestnika przeprowadzoną przez psychologa.

Drugą formą pomocy będą instrumenty aktywizacji o charakterze zawodowym, takie jak: poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, pomoc w wejściu na rynek pracy za pośrednictwem brokerów pracy, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji. Wsparcie w takiej postaci otrzyma 40 osób.

Projekt będzie realizowany do końca 2022 r. Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 520 tys. zł, a dofinansowanie 440 tys. zł.

Natomiast gmina Stawiski wraz ze Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich pomoże w znalezieniu pracy 30 mieszkańcom tej gminy, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Skorzystają one ze staży i szkoleń, dzięki którym nabędą nowe umiejętności, poszukiwane na rynku pracy. Wezmą również udział w warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym. W ramach tego projektu prowadzone będą także działania prozdrowotne, mające na celu poprawę stanu zdrowia i ograniczenie nałogów wśród uczestników.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez cały 2022 r. Jego wartość przekracza 410 tys. zł, dotacja z funduszy europejskich pokryje ponad 390 tys. zł.

 

Poleć innym: