Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków na 2020 rok

24.07.2020

Informujemy o zmianach w harmonogramie naborów wniosków, przyjętych przez Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 22 lipca 2020 r.

Wykaz zmian:

  1. W ramach Podziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie BOF i Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego dodano nabór projektów zintegrowanych w trybie konkursowym w zakresie działań mających na celu wsparcie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, przewidziany na październik br., dla którego alokację zaplanowano na poziomie 1,5 mln PLN w ramach EFS i 2,5 mln PLN w ramach EFRR;
  2. W ramach Działania 6.2 Ochrona wody i gleb, w konkursie w zakresie kompleksowego wsparcia gospodarki wodno-ściekowej, zwiększenia dostępności do linii wodociągowych oraz poprawy jakości wody pitnej (aglomeracje powyżej 10 tys. RLM zgodnie z SZOOP), zmianie uległ termin rozpoczęcia naboru z października na listopad br.;
  3. W ramach Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w konkursie w zakresie wsparcia: usług opiekuńczych, rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego oraz deinstytucjonalizacji opieki, zmianie uległ termin rozpoczęcia naboru z sierpnia na wrzesień br.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym harmonogramem (PDF 446 kB).

Poleć innym: