Dodatkowych 8,7 mln złotych z funduszy europejskich na opiekę nad osobami chorymi

18.03.2021

Dwa nowe konkursy, w których można otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych na rozwój usług społecznych i zdrowotnych, zostaną ogłoszone w kwietniu. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w czwartek, 18 marca.

Pierwszy konkurs dotyczy rozwoju usług społecznych w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Można będzie w nim otrzymać dofinansowanie na usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, np.: na zwiększenie liczby opiekunów, zlikwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu pielęgnacyjnego, dowożenie posiłków, przewóz do miejsc pracy. Dotacje będą również udzielane na rozwój usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie przewidziane jest także dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, a także osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą. Pula w naborze to 2,5 mln zł.

W drugim konkursie można otrzymać dofinansowanie na infrastrukturę usług socjalnych i zdrowotnych na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Budżet tego konkursu wynosi 6,2 mln zł. Można będzie w nim uzyskać wsparcie na infrastrukturę związaną z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i na infrastrukturę związaną ze wsparciem rodziny i pieczy zastępczej. Dostępne będą również dotacje na tworzenie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych.

W ramach tego drugiego konkursu przewidziane jest również wsparcie na poprawę dostępności i jakości usług medycznych w walce ze skutkami pandemii poprzez realizację takich działań, jak: zakup specjalistycznego sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony osobistej,  urządzeń i środków do dezynfekcji, testów, odczynników oraz innych materiałów medycznych, specjalistycznych środków transportu, a także wykonanie niezbędnych prac remontowo-budowlanych infrastruktury technicznej.

Zakończenie przyjmowania wniosków w obu naborach planowane jest w maju. Konkursy zostaną ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Poleć innym: