Dotacje z RPOWP. Na szkoły i świetlice, na staże zawodowe i pomoc społeczną, na panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

17.10.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił dziś, 16 października przyznać dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego na szereg projektów w całym regionie. Są wśród nich projekty dotyczące rozwoju kompetencji uczniów i doposażenia szkół, dotacje na staże i praktyki zawodowe, nowe świetlice i wsparcie OZE.

 • Rozwój kompetencji kluczowych oraz wyposażenie szkół w Białymstoku i Hajnówce

  W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Białymstoku, a dokładnie w Publicznym Gimnazjum nr 15, które wchodzi w jego skład, 120 uczniów skorzysta z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Chodzi o kompetencje matematyczno-przyrodnicze, techniczne, społeczne, językowe czy związane z umiejętnością pracy w zespole. W ramach projektu odbywać się będą m.in. zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia logopedyczne, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie będą mogli też uczestniczyć w kołach zainteresowań. Oprócz tego zaplanowane jest wyposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesny sprzęt informatyczny. Wartość projektu to 250,9 tys. zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 231,4 tys. zł.

  W Hajnówce podobny projekt obejmie trzy szkoły podstawowe – nr 1, 2 i 3. Łącznie weźmie w nim udział 239 uczniów (w tym uczniowie z niepełnosprawnością)  i 62 nauczycieli. Uczniowie skorzystają m.in. z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, językowych, matematycznych, przyrodniczych, a także z doradztwa zawodowego czy wyjazdów edukacyjnych. W szkołach pojawi się też nowe wyposażenie, np. w gabinetach logopedycznych, dla uczniów z niepełnosprawnością zostanie stworzony gabinet integracji sensorycznej. Nauczyciele będą mogli rozwijać kompetencje cyfrowe, a także kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej i terapii integracji sensorycznej II stopnia. Koszt tego projektu to 1,7 mln zł, dotacja pokryje 1,6 mln zł z tej kwoty.

  Treść komunikatu dotyczącego częściowej listy projektów (PDF 214 kB)
  Ogłoszenie o naborze wniosków
 • Staże i praktyki zawodowe w Janowie, Hajnówce, Białowieży, Mońkach i Zambrowie

  Ponad 2 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczył Zarząd Województwa Podlaskiego na realizację projektów polegających na organizacji staży i praktyk zawodowych.

  Ze wsparcia skorzysta 348 uczniów i 19 nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Technikum Leśnego w Białowieży, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie.

  W ramach projektów przewidziane jest podnoszenie kompetencji i kwalifikacji młodzieży, a także staże zawodowe realizowane we współpracy z pracodawcami. Największą dotację, bo ponad 900 tys. zł, otrzyma Technikum Leśne w Białowieży. Dzięki niej staże zawodowe u pracodawców będzie mogło odbyć aż 150 uczniów kształcących się w zawodzie technik leśnik. W trakcie staży będą im wypłacane stypendia. Projekt obejmie też ośmiu nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy podniosą swoje kompetencje i pogłębią wiedzę na temat praktycznych aspektów pracy leśnika.

  Wartość wszystkich projektów wynosi 2,2 mln zł. Dofinansowanie z RPOWP – niespełna 2,1 mln zł.

  Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 445 kB)
  Ogłoszenie o naborze wniosków

 • Aktywizacja społeczno-zawodowa w Jaświłach

  Ponad 250 tysięcy złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego zostało przeznaczonych na wsparcie mieszkańców gminy Jaświły, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

  Przyznanie dotacji na ten cel przez Zarząd Województwa to efekt konkursu zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania Fundusz Biebrzański. Projekt, który będzie realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych obejmie 27 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Są to osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

  Projekt ma być realizowany od początku stycznia 2019 roku do końca stycznia 2020 roku, a jego celem jest podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, zwiększenie kompetencji i umiejętności życiowych oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców gminy, po to, by mogli zdobyć pracę.

  W projekcie przewidziano szereg działań, takich jak m.in. kontrakty socjalne, doradztwo i kursy zawodowe, warsztaty rozwoju umiejętności społecznych czy wsparcie brokera pracy. W ramach projektu odbędzie się też festyn integracyjny dla mieszkańców gminy Jaświły.  Wartość przedsięwzięcia to 283,2 tys. zł, dofinansowanie wyniesie 253,2 tys. zł.

 • Nowe świetlice i centrum integracji

  We wsiach Wałki i Perlejewo powstaną świetlice środowiskowe, a w Sokołach – Centrum Integracji Społecznej. To wynik konkursów przeprowadzonych przez LGD Tygiel Doliny Bugu i LGD N.A.R.E.W w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

  Budowa świetlicy środowiskowej w Wałkach (gmina Milejczyce) będzie kosztować prawie 916 tys. zł. Dotacja z RPOWP pozwoli na sfinansowanie prawie 400 tys. zł z tej kwoty. Inwestycja ma służyć przede wszystkim społeczności lokalnej – dzieciom, młodzieży i całym rodzinom, które są zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, korzystającym z pomocy społecznej. Budynek zostanie wzniesiony w miejscu dawnej szkoły, która jest przeznaczona do rozbiórki. Na dachu świetlicy pojawią się ogniwa fotowoltaiczne, a teren wokół niej zostanie zagospodarowany.

  W Perlejewie świetlica powstanie w nieużytkowanym budynku byłej plebanii. Budynek zostanie przebudowany, a prace obejmą m.in. termomodernizację stropu, wykonie instalacji c.o., kotłowni olejowej, instalacji solarnej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu planowany jest też zakup podstawowego wyposażenia. Świetlica będzie służyć mieszkańcom gminy, zwłaszcza tym potrzebującym wsparcia – zagrożonym ubóstwem czy dziedziczeniem ubóstwa. Koszt inwestycji to 640,7 tys. zł, dofinasowanie – 454,6 tys. zł.

  Natomiast w Sokołach powstanie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców gminy. W tym celu zostanie rozbudowany istniejący już Gminny Ośrodek Kultury. Koszt tej inwestycji to ponad 588 tys. zł, dofinansowanie wyniesie 466,7 tys. zł. W ramach rozbudowy GOK-u powstanie m.in. sala terapeutyczna, w której będą odbywać się spotkania z psychologiem, trzy sale dydaktyczne, zaplecze kuchenne.

 • OZE dla lokalnych społeczności w Puńsku i Suwałkach

  Dwie gminy z terenu Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania – Puńsk i Suwałki – zamontują na posesjach mieszkańców instalacje produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Inwestycja, która będzie realizowana przez gminę Puńsk zakłada montaż paneli fotowoltaicznych na 20 budynkach, a na sześciu – kolektorów słonecznych. Wartość przedsięwzięcia to 616,6 tys. zł, dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 467,7 tys. zł

  W gminie Suwałki panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 19 budynkach, będących własnością mieszkańców. Natomiast na 12 budynkach pojawią się kolektory słoneczne. Koszt inwestycji to 648 tys. zł, dofinansowanie – prawie 500 tys. zł.

  Instalacje OZE będą wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej oraz podgrzewania wody użytkowej.

Poleć innym: