Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Rozpoczęły się konsultacje społeczne

25.11.2021

Jak wydać 1,25 mld euro, które w nowej perspektywie unijnej otrzyma Podlaskie? – na ten temat może się wypowiedzieć każdy mieszkaniec regionu. W czwartek, 25 listopada, rozpoczęły się konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) na lata 2021-2027. Otworzył je marszałek Artur Kosicki. Konsultacje potrwają do 29 grudnia.

– Chcemy przygotować program, który będzie efektywnie służył mieszkańcom i skutecznie wdrażał fundusze europejskie. Jesteśmy otwarci na państwa uwagi i sugestie, czekamy na pomysły – mówił marszałek Artur Kosicki podczas konferencji, która odbyła się w formie online. – Mimo że obszary wsparcia w programie wydają się być podobne do zakresu interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, należy pamiętać, że jest to całkowicie nowa perspektywa i będą w niej obowiązywały nowe zasady.

Ambitne Podlaskie

Podkreślił, że program ma rekordowy budżet. Jest o 37 mln euro większy niż jego odpowiednik, realizowany w latach 2014-2020. Na każdego mieszkańca województwa ma przypaść 1062 euro. Tym samym Podlaskie plasuje się na drugim miejscu wśród województw pod względem wzrostu wartości w porównaniu z poprzednim programem.

– Program jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Ma przede wszystkim służyć realizacji jej misji, która brzmi: Ambitne Podlaskie, ale także wizji rozwoju regionu w 2030 roku, określonej jako Podlaskie przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne – podkreślił.

Każdy ma głos. Zasada partnerstwa

W konferencji wziął udział zdalnie Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Pochwalił Podlaskie za dotychczasowe sprawne wykorzystanie środków unijnych i inicjatywy, jakie podejmowało województwo w odpowiedzi na pandemię. Podkreślił również wagę czwartkowej konferencji otwierającej konsultacje.

– To niezwykle istotne wydarzenie w procesie wdrażania funduszy europejskich w województwie podlaskim – zauważył Christopher Todd. – Mają one być jak najbliżej obywateli i w pełni odpowiadać na ich potrzeby. Zasada partnerstwa jest bardzo ważna w realizacji polityki spójności. Wszyscy interesariusze powinni mieć prawo do zabrania głosu i do udziału w kształtowaniu funduszy.

Z kolei Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przyznał, że z Podlaskiego płynęła bardzo duża siła energii podczas powstawania projektu FEdP.

– Mam nadzieję, że ten entuzjazm udzieli się również tym, którzy będą realizować program. Deklaruję pełną współpracę za strony ministerstwa i trzymam kciuki – powiedział.

Pomoc unijna w wielu obszarach

W trakcie konferencji zostały zaprezentowane szczegóły projektu. Przedstawiły go reprezentantki departamentów urzędu marszałkowskiego, odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie nowego programu: Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości i Karolina Perkowska, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

A program zakłada unijną pomoc finansową w wielu obszarach, dlatego został on podzielony na kilka części. To m.in.:

  • Innowacyjne Podlaskie (160 mln euro) – zakłada wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, badań, rozwoju i innowacji, e-usług publicznych, współpracy nauki i biznesu, usług doradczych dla MŚP oraz nowo powstałych firm;
  • Region przyjazny środowisku (437 mln euro) – przewiduje wspieranie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii, działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, transformację regionalnej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), dalsze wsparcie gospodarki wodno-ściekowej czy działania z zakresu tzw. błękitno-zielonej infrastruktury;
  • Lepiej skomunikowany region (143,3 mln euro) – obejmuje działania zwiększające mobilność regionalną, w szczególności poprzez budowę i przebudowę dróg wojewódzkich, a także rozwój transportu pasażerskiego;
  • Przestrzeń społeczna wysokiej jakości (109,2 mln euro) – to głównie inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i edukacyjną, społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego;
  • Partnerskie Podlaskie (50 mln euro) – wsparcie wdrażane ma być poprzez programy rewitalizacji, partnerstwa strategiczne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) czy Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Jest tu przewidziana pomoc w rozwoju walorów i usług turystycznych, dziedzictwa kulturowego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000;
  • Kapitał społeczny Podlaskiego (271 mln  euro) –  zakłada wsparcie na aktywizację osób bezrobotnych, ubogich, a także ludzi młodych, regionalne programy zdrowotne, rehabilitację leczniczą, elastyczne formy zatrudnienia, edukację przedszkolną, szkolnictwo zawodowe, kształcenie osób dorosłych i rozwój ekonomii społecznej;
  • RLKS (30 mln euro) – to pomoc dla lokalnych społeczności w formie instrumentu RLKS, w szczególności poprzez dofinansowanie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, małych szkół kształcenia ogólnego, integracji społeczności lokalnej oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych.

Uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać do 29 grudnia br. na formularzu na stronie internetowej konsultacji. Natomiast 6 grudnia odbędzie się tzw. wysłuchanie publiczne, czyli spotkanie online, podczas którego każdy mieszkaniec będzie mógł zadawać pytania na temat programu. W styczniu, po zakończeniu konsultacji, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego ustosunkują się do postulatów i wniosków, które wpłynęły w ich trakcie.

Uwaga. Konkurs na hasło!

Podczas konsultacji mieszkańcy Podlaskiego (osoby pełnoletnie i niepełnoletnie) mogą wziąć udział w konkursie na hasło motto, myśl przewodnią nowego programu. Ma ono nawiązywać do jego głównych celów oraz wpływu na rozwój regionu. Zwycięzca otrzyma 1,5 tys. zł. Organizatorem konkursu jest Województwo Podlaskie.

Szczegóły na temat konkursu w artykule.

Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 na stronie konsultacji.

Prezentacja z konferencji otwierającej konsultacje społeczne programu (PDF 960 kB)

Poleć innym: