Halo, tu baza! Czyli, co trzeba wiedzieć o Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich

13.07.2017

W tej perspektywie beneficjenci programów unijnych, a więc także Regionalnego Programu Operacyjnego, wybierając wykonawcę w ramach projektu, muszą kierować się zasadą konkurencyjności.

W praktyce oznacza to konieczność korzystania z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, czyli specjalnego systemu informatycznego stworzonego przez Ministerstwo Rozwoju. Jest to narzędzie ułatwiające wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, czyli z zachowaniem tzw. zasady konkurencyjności, do której przestrzegania są zobowiązani beneficjenci (wynika to m.in. z wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Obowiązek publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności istnieje od 1 stycznia 2016 roku.

Dla kogo Baza

W Bazie muszą znaleźć się zapytania ofertowe wszystkich beneficjentów (także tych, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli np. przedsiębiorców), których szacunkowa wartość zamówień jest wyższa niż 50 tys. zł netto. Natomiast beneficjenci, podlegający przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, muszą stosować zasadę konkurencyjności dla zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro, ale przekraczających 50 tys. zł netto. Dotyczy to zarówno projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga! Zasady konkurencyjności nie stosuje się w odniesieniu do dostaw i usług określonych w art. 4 Prawa zamówień publicznych oraz wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

Jak to działa

Zasady korzystania z Bazy Konkurencyjności są proste. Należy się zarejestrować jako użytkownik serwisu, a więc utworzyć i aktywować konto. Mogą to zrobić beneficjenci, którzy mają już podpisaną umowę na realizację projektu. Po zakończeniu tego procesu można bezpłatnie dodawać ogłoszenia.

A co powinno zawierać takie ogłoszenie? Między innymi nazwę i dane zamawiającego, termin składania ofert, miejsce i sposób ich składania, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty czy listę dokumentów wymaganych od potencjalnego wykonawcy.

Wielu oferentów

Baza Konkurencyjności FE, ze względu na swój zasięg (korzystają z niej beneficjenci wszystkich programów operacyjnych realizowanych w Polsce), pozwala dotrzeć do naprawdę szerokiego grona potencjalnych wykonawców w całym kraju. Do tego zapewnia przejrzystość ich wyboru.

Z kolei, podmioty zainteresowane świadczeniem usług w ramach projektów unijnych w łatwy sposób mogą dotrzeć do konkretnych beneficjentów czy ogłoszeń. Służą temu filtry zamieszczone na stronie. Dzięki nim można określić, np. kategorię zamówienia (dostawy, roboty, usługi), miejsce realizacji zamówienia i termin składania ofert. Obecnie w Bazie dostępnych jest ponad tysiąc ogłoszeń i 4,5 tys. beneficjentów.

W ramach wsparcia, dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego organizowane są szkolenia na temat korzystania z Bazy. Do tej pory odbyły się one w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. O kolejnych będziemy informować na stronie programu: www.rpo.wrotapodlasia.pl

 

Baza Konkurencyjności FE to korzyści dla beneficjentów RPOWP:

  • pełniejsze rozeznanie rynku,
  • większa liczba ofert.

oraz dla wykonawców zamówień:

  • większa przejrzystość i szerszy dostęp do zamówień,
  • oszczędność czasu (wszystkie oferty w jednym miejscu).

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich dostępna jest pod adresem:

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Poleć innym: