Informacja dotycząca planowanego naboru wniosków na projekty grantowe z zakresu OZE

09.10.2019

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi planowanego naboru wniosków w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Konkurs zorganizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP).

 

Planowany konkurs w ramach RPOWP będzie dotyczyć projektów grantowych na budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne. Wyłączone będą budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. 

W załączonej informacji znajdują się szczegółowe wymagania, które muszą być spełnione przez grantobiorcę (mieszkańca) i beneficjenta projektu grantowego (np. jednostkę samorządu terytorialnego). Zapraszamy do zapoznania się z tymi informacjami. 

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest w grudniu 2019 r. Ogłoszenie o konkursie, regulamin i niezbędne dokumenty zostaną opublikowane na stronie naborów RPOWP.

 

Dach z zamontowanymi panelami słonecznymi.

 

Informacje dot. planowanego naboru wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. (typ projektu 4).

  1. Grant przyznawany jest Grantobiorcy w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż kolektorów słonecznych i/lub instalacji fotowoltaicznej. Aby rozliczyć Grant, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.)
  2. Zgodnie z zapisami art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j. z późn. zm.) Beneficjent projektu grantowego (np. jst) odpowiada m.in. za przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji propozycji kryteriów wyboru Grantobiorców (mieszkańców) oraz dokonanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru Grantobiorców. Natomiast w ust. 2 ww. artykułu ustawy widnieje informacja, iż: „Właściwa instytucja zatwierdza procedury dotyczące realizacji projektu grantowego, opracowane przez beneficjenta projektu grantowego.” Mając na uwadze powyższe zapisy ustawy wdrożeniowej IZ RPOWP informuje, iż procedura oraz kryteria wyboru Grantobiorców będą weryfikowane na etapie oceny formalno-merytorycznej, a stosowna dokumentacja powinna być dostarczona wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
  3. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej lub wyboru odpowiedniego zestawu kolektorów słonecznych (uzależnionego od liczby osób). Maksymalna wartość instalacji OZE zostanie określona w Regulaminie konkursu.
  4. Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
  5. W ramach naboru zostanie określona maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu na poziomie 2 mln PLN, pozwoli to na dofinansowanie większej ilości projektów pozytywnie ocenionych.
  6. Na ocenie merytorycznej premiowane będzie podwyższenie wkładu własnego. Możliwe będzie uzyskanie 20 punktów za podwyższenie wkładu własnego o 20 %.

Treść informacji do pobrania (PDF 358 kB)

 

Poleć innym: