Komitet Monitorujący w pełni cyfrowy

21.05.2021

XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO na lata 2014-2020 odbyło się 21 maja na platformie ZOOM z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.

W głosowaniach członków Komitetu wspomagał nowy, w pełni ucyfrowiony portal. Od teraz jego uczestnicy będą mogli brać czyny udział w pracach Komitetu korzystając z urządzeń mobilnych takich jak tablet czy smartfon. Portal pełni także funkcję informacyjną. Użytkownicy mogą dowiedzieć się wszystkiego o bieżących pracach Komitetu, terminach posiedzeń, procedowanych i przyjętych uchwałach. Za pomocą nowego systemu można też udostępniać dokumenty, zarządzać mechanizmem głosowania nad uchwałami w trybie obiegowym oraz komunikować się z Instytucją Zarządzającą RPOWP. Portal jest ogólnodostępny pod adresem komitet2020.wrotapodlasia.pl.

Wysoka kontraktacja

Podczas spotkania Wioletta Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, zaprezentowała sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za rok 2020. Jak wskazała, środki zostały zakontraktowane aż w 91,74 proc. Ogłoszono 707 konkursów, 84 nabory pozakonkursowe i 6 naborów nadzwyczajnych o łącznej wartości 7 539 844 156,26 zł. Sprawozdanie zostało przyjęte.

– Gratuluję, że udało się osiągnąć tak wysoki poziom kontraktacji, biorąc pod uwagę ­trudny i pełen wyzwań czas związany z pandemią – skomentowała Elżbieta Gajeska, przedstawicielka Komisji Europejskiej.

Katarzyna Kitlas, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, podsumowała, jak Regionalny Program Operacyjny przyczynił się do walki z COVID-19 w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. – Jak dotąd, wsparliśmy aż 11 tys. firm, którym łącznie przyznaliśmy już 218 mln zł. Oprócz niezwykle popularnych naborów na kapitał obrotowy, PPG to także dopłaty do wynagrodzeń, bon antywirusowy czy niskoprocentowe pożyczki – wyliczała Katarzyna Kitlas. Dyrektor opowiedziała też o projektach, które wsparły podlaskie szpitale i szkoły oraz pomoc społeczną.

Będzie nowa Oś

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Joanna Sarosiek omówiła stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W programie planowane są spore zmiany. Dodano do niego nowy mechanizm REACT-EU. Jest to dodatkowa alokacja w wysokości 14 143 267 EUR. Będzie ona wspierać odbudowę gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.

- Te dodatkowe środki z REACT-EU nie mogą być transferowane do już istniejących działań i poddziałań – podkreśliła Sarosiek. – Dlatego też, aby było możliwe ich wykorzystanie, zostanie stworzona odrębna Oś XI.

Jak dodała, środki z REACT-EU w ramach RPOWP 2014-2020 będą alokowane na obszary związane z cyfryzacją, energetyką, ochroną zdrowia i pomocą techniczną. – Chcielibyśmy efektywnie wykorzystać pieniądze na te dziedziny, w których potrzeby są największe – zaznaczyła Dyrektor.

Następnie przedstawiła też członkom Komitetu uwarunkowania procesu programowania i omówiła poszczególne cele polityki spójności na lata 2021-2027. Prezentacja spotkała się ze sporym zainteresowaniem i po jej przedstawieniu rozgorzała dyskusja m.in. nt. harmonogramu prac nad nowym RPO i konsultacjami programu regionalnego.

Poleć innym: