Komunikat dotyczący naboru w ramach Poddziałania 8.4.1

03.03.2017

KOMUNIKAT
Dotyczy: naboru nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
Dnia 02.03.2017 r.
Informacja na temat wydawania przez Wojewodę Opinii o Celowości Inwestycji (OCI) w sektorze zdrowia w ramach Kryterium merytorycznego dopuszczającego szczególnego pn. Posiadanie pozytywnej opinii OCI właściwego miejscowo wojewody
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, co następuje.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym inwestycje w zakresie rehabilitacji oraz psychiatrii nie zawierają się w zakresach świadczeń, o których mowa w poszczególnych pkt art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1793 i 1807), w związku z czym wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji złożony dla powyższych obszarów chorobowych, byłby złożony poza zakresem ww. ustawy i nie powinien podlegać ocenie. Opinie o celowości inwestycji mogą i powinny być wydawane w zakresie wynikającym wprost z ww. ustawy, tj. obecnie wyłącznie w odniesieniu do leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.
Mając na uwadze powyższe, przy ocenie wniosku o dofinansowanie dotyczącego inwestycji obejmującej świadczenia z zakresu rehabilitacji i psychiatrii, Komisja Oceniająca Projekty uzna, iż przedmiotowe kryterium NIE DOTYCZY danego obszaru i skieruje wniosek do dalszej oceny.
Stanowisko to zostało potwierdzone w organie właściwym do wydawania OCI, tj. Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku oraz w Ministerstwie Zdrowia.

Poleć innym: