Komunikat dotyczący przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

14.06.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej IP RPOWP), informuje, iż podjął decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursu w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Typ projektu 1. Wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego, dla którego nabór zaplanowano w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2019 na lipiec br., a zatem, ogłoszenie ww. konkursu powinno nastąpić w czerwcu 2019 r.

Decyzja o przesunięciu uruchomienia naboru wniosków została podjęta przez IP RPOWP z uwagi na fakt, iż konkurs w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się na ww. typ projektu został zaplanowany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2019, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 41/580/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 maja 2019 r., z uwzględnieniem środków pochodzących z rezerwy wykonania, która na chwilę obecną nie jest możliwa do wykorzystania na przeprowadzenie ww. procedury konkursowej.

Mając na uwadze powyższe, IP RPOWP informuje o wstrzymaniu uruchomienia przedmiotowego naboru do czasu uwolnienia rezerwy wykonania w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się .

Poleć innym: