Komunikat dotyczący zaplanowanego konkursu na projekty dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia

10.02.2020

Komunikat dotyczy konkursu zaplanowanego zgodnie z harmonogramem naboru wniosków na marzec 2020 (rozpoczęcie naboru - kwiecień 2020).

Instytucja Zarządzająca zachęca potencjalnych Beneficjentów do zapoznania się z kryteriami wyboru projektów, ujętymi w zmienianym obecnie "Planie Działań w sektorze zdrowia na rok 2020 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego", procedowanym w ramach Komitetu Sterującego.

Po zakończeniu procedury w Komitecie Sterującym kolejnym krokiem będzie przekazanie Kryteriów wyboru projektów do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020.

Po zatwierdzeniu zmian alokacja na konkurs zostanie zwiększona i wyniesie 38 000 000,00 PLN.

Projekty zgłoszone do dofinansowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów przedstawionych w załączniku do niniejszego Komunikatu. Wprowadzone modyfikacje wynikają z zatwierdzonej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść komunikatu (PDF 438 kB)

Załącznik do komunikatu (XLSM 78 kB)

Poleć innym: