Komunikat dotyczący zmiany Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS

03.11.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zaktualizowana została Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Zmiany w nowej wersji Instrukcji dotyczą w szczególności:

  • wskazania dodatkowego warunku jaki należy uwzględnić przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie, tj. zgodności z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z wytycznych horyzontalnych (o ile dotyczy) obowiązujących w danym obszarze tematycznym,
  • aktualizacji definicji kategorii grup docelowych wskazanych w tabeli w pkt. IV.5.1,
  • doprecyzowania opisu wymagań w zakresie potencjału finansowego w przypadku, gdy podmiot funkcjonuje krócej niż rok,
  • doprecyzowania opisu pola Zadanie realizujące wskaźnik (sekcja VI Wskaźniki),
  • zmiany definicji personelu projektu (zgodnie z definicją z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020),
  • doprecyzowania definicji usługi zleconej (zadania zleconego),
  • uszczegółowienia wymagań co do opisu wydatków (kosztów) wprowadzanych do budżetu projektu,
  • wskazania, iż wkład własny wnoszony w ramach kosztów pośrednich oraz kosztów bezpośrednich rozliczanych za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków należy traktować jako wkład pieniężny (finansowy).

Zaktualizowana Instrukcja oraz Pliki i dokumenty związane z GWA2014 (GWA EFS) znajdują się na stronie Generatora Wniosków Aplikacyjnych EFS.

Poleć innym: