Konkurs dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego - edycja II

24.03.2017

Zestaw Logotypów Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna

Zarząd Województwa Podlaskiego i Minister Rozwoju ogłaszają II nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach Konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Cele konkursu

Celem głównym Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej. Przygotowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski

O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się pojedyncza gmina miejska, miejsko-wiejska lub wiejska zlokalizowana na terenie województwa podlaskiego.

W Konkursie preferowane będą gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu dotacji.

Preferowanie będzie polegać na przyznaniu dodatkowych punktów podczas oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 3b do Regulaminu konkursu dotacji.

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem Konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizowania programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach Konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu

Finansowanie

Całkowita wartość dofinansowania projektu dla jednego Wnioskodawcy nie może przekroczyć 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu.

Pula środków finansowych przeznaczonych dla II naboru Konkursu dla Województwa Podlaskiego wynosi 430 000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych).

Konkurs jest współfinansowany w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) oraz w 15% z budżetu państwa.

Kwalifikowalność wydatków:

Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2017 r. (szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu dotacji).

Termin składania wniosku:

Termin, od którego można składać wnioski: 24 kwietnia 2017 r. od godz. 8.00.

Termin, do którego można składać wnioski: 26 maja 2017 r. do godz. 15.30.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec - sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

pok. 20 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: 7:30 do 15:30

Forma składnia wniosków

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

  1. być opatrzona sformułowaniem: „Program rewitalizacji POPT”;
  2. zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, np. MS Word, MS Excel (na płycie CD/DVD/pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być identyczne. Wersja papierowa składanego wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie (np. uchwałę rady). Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem (liczy się data wpływu do Urzędu).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Stanowisko Zarządu Województwa dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.

Pytania i odpowiedzi

Zapytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wrotapodlasia.pl podając w temacie Programy rewitalizacji POPT.

Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Dotacji oraz pozostałymi dokumentami i formularzami.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Aktualny Regulamin konkursu - zmiana z 08.08.2017 r. (PDF 412 kB)

Nieaktualny Regulamin Konkursu - zmiana z 23.05.2017 (PDF 425 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 425 kB)

Załącznik nr 1 – Cechy i elementy programów rewitalizacji (PDF 513 kB)

Załącznik nr 2 – Formularz wniosku o przyznanie dotacji (DOC 100 kB)

Załącznik nr 2 – Szczegółowy budżet projektu (XLS 49 kB)

Załącznik nr 3a – Karta oceny formalnej (PDF 163 kB)

Załącznik nr 3b - Karta oceny merytorycznej (PDF 248 kB)

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy (PDF 380 kB)

Załącznik nr 4 – Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców (DOCX 51 kB)

Załącznik nr 4 – Protokół z badania biegłego rewidenta (DOCX 47 kB)

Załącznik nr 5 – Wzór sprawozdania z realizacji projektu (DOC 95 kB)

Załącznik nr 5 – Wzór sprawozdania z realizacji projektu – sprawozdanie finansowe (XLS 52 kB)

Załącznik nr 6 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej (189 kB)

Oświadczenie gminy (DOCX 40 kB)

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego   

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, iż zmianie uległ Regulaminu konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego.

Zmiana Regulaminu konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego polega na zastąpieniu obecnego zapisu, o którym mowa w punkcie 8.2 „Pula środków finansowych przeznaczonych dla II naboru Konkursu dla Województwa Podlaskiego wynosi 430 000,00PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych)” zapisem o treści: „Pula środków finansowych przeznaczonych dla II naboru Konkursu dla Województwa Podlaskiego wynosi 473 000,00PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).”.

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego  

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, iż zmianie uległ Regulaminu konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego.

Zmiana Regulaminu konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego polega na zastąpieniu obecnego zapisu, o którym mowa w punkcie 8.2 „Pula środków finansowych przeznaczonych dla II naboru Konkursu dla Województwa Podlaskiego wynosi 473 000,00PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).” zapisem o treści: „Pula środków finansowych przeznaczonych dla II naboru Konkursu dla Województwa Podlaskiego wynosi 587 971,56 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).

Informacja z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Zakończenie oceny wniosków o przyznanie dotacji w ramach II naboru Konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził listę rankingową projektów wskazanych do dofinansowania w ramach II naboru konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.

Termin składania wniosków trwał od 24 kwietnia do 26 maja br. Do konkursu zgłoszonych zostało 13 wniosków, z czego pozytywną ocenę merytoryczną przeszły 12 wnioski, które zostały rekomendowane do otrzymania dotacji.

Łączna kwota przyznanych dotacji w ramach II naboru wynosi: 587 971,56 zł.

Lista rankingowa gmin w ramach II naboru Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji (PDF 144 kB)

Poleć innym: