Konkurs dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego

01.04.2016

Ilustracja do artykułu LOGO_kolor.jpg

25.10.2016

43 podlaskie gminy otrzymają dofinansowanie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Taką decyzję podjął na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego.

Gminy, które otrzymają dotacje ubiegały się o nie w konkursie ogłoszonym w ramach Programu Pomoc Techniczna. Do podziału w naszym regionie były prawie 3 mln zł, a wartość dotacji dla jednego wnioskodawcy nie mogła przekroczyć 150 tys. zł.

Wnioski na konkurs, trwający od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku, zgłosiło 45 samorządów. Ostatecznie dofinansowanie o wartości 2,8 mln zł trafi do 43 gmin

Przygotowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji będą stanowiły podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Na ten cel jest przeznaczonych w programie prawie 23 mln euro.

Na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gminy mają czas do 31 sierpnia 2017 roku.

Lista rankingowa gmin w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji (PDF 179 kB)

24.08.2016

Zakończenie oceny formalnej wniosków o przyznanie dotacji w ramach Konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego

W dniu 23 sierpnia 2016 roku zakończona została ocena formalna wniosków o przyznanie dotacji w ramach Konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego. Ocena została przeprowadzona w oparciu o Regulamin Konkursu Dotacji oraz Regulamin pracy Komisji Konkursowej.

Do konkursu przystąpiło 45 gmin z obszaru województwa podlaskiego na łączną wnioskowaną kwotę 2 946 318,36 zł.

Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 45 wniosków.

Obecnie Komisja Konkursowa prowadzi ocenę merytoryczną nadesłanych wniosków w ramach w/w konkursu.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, przekazanych do oceny merytorycznej (PDF 269 kB)

 

01.04.2016

Zarząd Województwa Podlaskiego i Minister Rozwoju ogłaszają Konkurs dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Cele konkursu

Celem głównym Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej. Przygotowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski

O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się pojedyncza gmina miejska, miejsko-wiejska lub wiejska zlokalizowana na terenie województwa podlaskiego.

W Konkursie preferowane będą gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu dotacji.
Preferowanie będzie polegać na przyznaniu dodatkowych punktów podczas oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 3b do Regulaminu konkursu dotacji.

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem Konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizowania programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach Konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu

Finansowanie

Całkowita wartość dofinansowania projektu dla jednego Wnioskodawcy nie może przekroczyć 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu.

Pula środków finansowych przeznaczonych na cały Konkurs dla Województwa Podlaskiego wynosi 2 991 250,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
Konkurs jest współfinansowany w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) oraz w 15% z budżetu państwa.

Kwalifikowalność wydatków:

Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2017 r. (szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu dotacji).

Termin składania wniosku:

Termin, od którego można składać wnioski: 16 maja 2016 r. od godz. 8.00.
Termin, do którego można składać wnioski: 30 czerwca 2016 r. do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
pok. 20 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:
• poniedziałek: od 8:00 do 16:00
• wtorek – piątek: 7:30 do 15:30

Forma składnia wniosków

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

  1. być opatrzona sformułowaniem: „Program rewitalizacji POPT”;
  2. zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, np. MS Word, MS Excel (na płycie CD/DVD/pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być identyczne. Wersja papierowa składanego wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie (np. uchwałę rady). Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem (liczy się data wpływu do Urzędu).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Stanowisko Zarządu Województwa dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.

Pytania i odpowiedzi

Zapytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wrotapodlasia.pl podając w temacie Programy rewitalizacji POPT.

Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Dotacji oraz pozostałymi dokumentami i formularzami.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Procedura udzielania zamówień przy realizacji projektów w ramach dotacji

Poleć innym: