Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

30.09.2015

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w terminie od dnia 02.11.2015 roku do dnia 30.12.2015 roku do godziny 15.30.

Wnioski o wybór LSR wraz z załącznikami, o których mowa w części IX Informacja o załącznikach Formularza wniosku o wybór LSR, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pok. nr 022 (Kancelaria Ogólna). Ostateczny termin naboru wniosków upływa dnia 30.12.2015 roku o godzinie 15.30.

Sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR ustanowiony został w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu na wybór LSR udostępnionym poniżej.

LSR wybrane w ramach przedmiotowego konkursu mogą być współfinansowane ze środków:

  • Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami:

Regulamin konkursu

Instrukcja wypełniania wniosku

Załacznik nr 1 - Formularz wniosku o wybór LSR

Załącznik nr 2 - Kryteria wyboru LSR

Załącznik nr 3 - Struktura i wymagania dotyczące LSR

Załącznik nr 4 - Formularz karty oceny wniosku o wybór LSR

Załącznik nr 5 - Formularz karty oceny LSR pod względem spełnienia kryteriów wyboru LSR dla członka Komisji

Załącznik nr 6 Sposób ustalania wysokości środków przeznaczonych na realizację LSR – uzgodniony uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Nieaktualny Załącznik nr 6 - Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR

Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR z załącznikiem:

Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Załącznik nr 2 nr 2 - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy: Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) oraz Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich (ROR) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 8.00 do 16.00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 7.30 do 15.30 oraz pod numerami telefonu (85) 66 54 716 lub 718 (ROW); (85) 66 54 222 lub 226 (ROR)

Pytania dotyczące postepowania konkursowego można kierować do organizatora na adres poczty elektronicznej row@wrotapodlasia.pl (ROW), rybactwo@wrotapodlasia.pl (ROR) nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania wniosków.

Poleć innym: