Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027 (z perspektywą do 2030)

11.10.2021

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2021-2027 (z perspektywą do 2030) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu.

Konsultacje będą prowadzone od 12 października 2021 roku do 15 listopada 2021 roku.

Projekt Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2021-2027 jest przygotowywany m.in. w celu spełnienia na poziomie regionalnym warunku podstawowego, w zakresie kompleksowego planowania transportu, określonego w projekcie rozporządzenia ogólnego, dotyczącego perspektywy finansowej 2021-2027. Dokument zawiera diagnozę stanu i uwarunkowań systemu transportowego, określa cele i warianty planistyczne, a także planowane inwestycje w obszarze transportu w regionie do roku 2030. Będzie to kluczowy dokument umożliwiający finansowanie inwestycji transportowych w perspektywie finansowej 2021-2027, głównie z programu regionalnego, ale także z Programu dla Polski Wschodniej. Projekt planu został przygotowany we współpracy z Zespołem eksperckim w składzie: prof. Tomasz Komornicki, dr hab. Piotr Rosik i mgr Sławomir Goliszek, a następnie przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego i wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skierowany do konsultacji. Po ich zakończeniu zostanie przekazany do Komisji Europejskiej celem potwierdzenia spełnienia warunku podstawowego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania uwag i wniosków za pomocą formularzy konsultacyjnych, które należy przekazać w wybranej formie:

Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.

Uwagi do prognozy i projektu planu z datą wpływu po 15 listopada 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że zaplanowano jedno spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 26 października br. w Białymstoku. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania są dostępne na stronie internetowej strategia.wrotapodlasia.pl.

Materiały:

Poleć innym: