Lista projektów po ocenie, cześć I - kapitał obrotowy

10.08.2020

Informacja dotyczy naboru w ramach: 

Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

nr naboru RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20

Instytucja Zarządzająca RPOWP podaje do wiadomości listę projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej (cz. 1) – wynik oceny z wyszczególnieniem projektów pozytywnie ocenionych. Cześć projektów, które wpłynęły w tym konkursie, jeszcze jest oceniana. Kolejne wyniki zostaną opublikowane we wrześniu.

Teraz Zarząd Województwa musi jeszcze zatwierdzić listę i przyznać dofinansowanie w drodze uchwały.

Lista projektów po ocenie cz. I kapitał obrotowy

Lista projektów przekazanych do oceny (lista nr 1) - aktualizacja

Komunikat 1.4.1 z dnia 10.08.2020 r.

Poleć innym: