Nabór na kapitał obrotowy - lista wniosków przekazanych do oceny

17.02.2021

Instytucja Organizująca Nabór (ION) zgodnie z pkt 9 Wezwania publikuje Listę projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej – lista zawiera wnioski o dofinansowanie uszeregowane według % spadku obrotów (im wyższa wartość spadku, tym wyższa pozycja na liście, zaś w przypadku projektów wykazujących ten sam spadek obrotów kryterium uszeregowania jest wnioskowana wartość dofinansowania), których łączna wartość dofinansowania wyczerpuje przewidzianą alokację na nabór. Biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków oraz dostępną alokację, na liście projektów, które zostały przekazane do oceny znalazły się przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży w przedziale od 66,04% do 100%. Projekty wyszczególnione na tej liście będą podlegały ocenie według przyjętych kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 4 do Wezwania).

ION publikuje również Listę projektów pozostawionych bez rozpatrzenia, która zawiera pozostałe projekty (dla których nie wystarczyło alokacji na nabór oraz które nie spełniają wymogu spadku o co najmniej 40% w wybranym okresie). W liście ujęto również tzw. duplikaty – w przypadku wysłania przez danego Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie (zweryfikowano w oparciu o numery NIP Wnioskodawców), rozpatrywany będzie wyłącznie ostatni wniosek wysłany za pomocą aplikacji GWA2014, pozostałe wnioski zostają pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioskodawcy, których wniosek znajduje się na Liście projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej są zobowiązani do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do ION w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania listy na stronie internetowej (tj. do 22 lutego 2021 r.), do:
Kancelarii Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości (ION)
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89 (parter)
15-874 Białystok
w godzinach pracy Departamentu tj. poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00; wtorki – piątki od godz.7.30 do godz. 15.30.

Wnioski dostarczone na adres inny niż wskazany powyżej, nie będą rozpatrywane.

Dokumentację aplikacyjną w formie papierowej można dostarczyć:

  • osobiście lub przez inną osobę wyznaczoną przez Wnioskodawcę – decyduje data wpływu do Kancelarii;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Pełna treść komunikatu (PDF 213 kB)

Lista projektów przekazanych do oceny (PDF 605 kB)

Lista projektów pozostawionych bez rozpatrzenia (PDF 685 kB)

Poleć innym: