Nabór wniosków na kapitał obrotowy został zakończony

22.06.2020

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, iż z dniem 22.06.2020r. nabór nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20 zostaje zamknięty.

Zgodnie z zapisami "Wezwania w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów", Podrozdział 9.1 Podstawowe zasady składania wniosków o dofinansowanie termin zakończenia przedmiotowego naboru wniosków o dofinansowanie został ustalony na dzień
30 czerwca 2020r. (do godz. 15.30). Dalsze zapisy Wezwania (...) dopuszczają natomiast wcześniejsze zamknięcie naboru przez ION w przypadku gdy wartość dofinansowania złożonych wniosków przekroczy 100% dostępnej alokacji. Alokacja dotychczas złożonych wniosków (na dzień 22.06.2020r.) przekroczyła 100% dostępnej alokacji tj. 35 000 000,00 PLN. W związku z powyższym nabór wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego wezwania został zakończony w terminie wcześniejszym niż ustalony pierwotnie, tj. 22.06.2020r.

Link do ogłoszenia o naborze

Poleć innym: