Rusza nabór kandydatów na ekspertów w ramach RLKS

16.10.2015

Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z art. 33 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE. L 347 z 20.12.2013 r., z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349), art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. a) i art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz. 378, dalej: ustawa) oraz art. 49 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378.), informuje o możliwości składania ofert kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji, która zostanie powołana w celu wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS):

I. Termin składania ofert:

od dnia 26.10.2015 r. do dnia 13.11.2015 r. do godz. 15.30.

II. Miejsce składania ofert:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pokój nr 022, 15 – 888 Białystok. Złożenie aplikacji potwierdza się na jego kopii.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej.

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt III można również przesłać pocztą w zamkniętej kopercie na ww. adres.
Dokumenty należy składać z dopiskiem: „Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RLKS”.
W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty, o terminie decyduje data stempla pocztowego.
Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

III. Minimalne wymagania jakie musi spełniać kandydat na eksperta:

Kandydat na eksperta zobowiązany jest do:
1. złożenia wniosku o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RLKS stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
2. złożenia dokumentów potwierdzających, iż posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie związanej z opracowywaniem dokumentów strategicznych, tj. strategii rozwoju dla gmin/miast/powiatów/województw, strategii promocji regionów, wieloletnich planów inwestycyjnych, lokalnych strategii rozwoju.
Kandydat na eksperta musi spełniać także pozostałe warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

IV. Informacje dodatkowe:

Regulamin, o którym mowa w pkt. III.1 dostępny jest poniżej.

Do eksperta stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j. z późn. zm.).

Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nr tel. 85 66 54 700 .
Wykaz kandydatów na ekspertów umieszczony będzie na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.prow.wrotapodlasia.pl, www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz www.poryby.wrotapodlasia.pl

Załączniki:

Załącznik do ogłoszenia - umowa o dzieło

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów

Załącznik nr 2 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów

Ogłoszenie o naborze - ekspert - wybór LSR

Regulamin prac Komisji ds. wyboru LSR

Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji - deklaracja o poufności

Załącznik nr 3 do Regulaminu Komisji - oświadczenie o bezstronności pracowników

Załącznik nr 4 do Regulaminu Komisji - oświadczenie o bezstronności ekspertów

Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zamieszony został wraz z ogłoszeniem konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poleć innym: