Więcej miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

03.11.2021

Upowszechnianie i rozwój ekonomii społecznej w Podlaskiem w 2022 r. - to cel projektu, który zrealizują Województwo Podlaskie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Zarząd województwa przyznał w środę, 3 listopada, blisko 461 tys. zł z funduszy unijnych na ten cel.

– Przedsięwzięcie ma zwiększyć wiedzę na temat korzyści, jakie wynikają z rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenie województwa podlaskiego. Istnieje bowiem duża potrzeba wzmocnienia ekonomii społecznej oraz koordynacji działań podejmowanych przez samorządy, powiatowe urzędy pracy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej czy ośrodki wsparcia ekonomii społecznej – podkreślił marszałek Artur Kosicki.

W ramach tej koordynacji zakładane jest tworzenie regionalnej sieci współpracy sektora ekonomii społecznej, wspieranie roli samorządów w tym obszarze, upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk, a także koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej. Ma to pobudzić rozwój tego sektora i przynieść efekt w postaci nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Gminy i powiaty mają również wprowadzić stosowne zapisy do dokumentów strategicznych o wspieraniu tego sektora.

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych.

Poleć innym: