Wnioski zakwalifikowane do negocjacji w konkursie na usługi społeczne i zdrowotne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

29.07.2021

Informacja dotycząca konkursu ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/20.

Lista wniosków do pobrania (PDF 679 kB)

 

Poleć innym: