Wsparcie dla Lokalnych Grup Działania. Na inwestycje ważne dla społeczności lokalnych

27.05.2020

Zarząd Województwa na posiedzeniu 27 maja przyznał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dotacje na lokalne inicjatywy: aktywizację bezrobotnych, kluby seniora, przedszkole, świetlicę wiejską, usługi opiekuńcze czy pracownie informatyczne w szkołach.

Gmina Zbójna wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zrealizuje projekt skierowany do 12 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które są jednocześnie wykluczone społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Jego celem będzie aktywizacja tych osób. Wezmą one udział w warsztatach, szkoleniach zawodowych na: opiekuna osób starszych i dzieci lub kierowcę samochodu ciężarowego kat C. Skorzystają z porad psychologów, doradców zawodowych. Wartość tego projektu wynosi 162 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP stanowi 145,6 tys. zł.

Gmina Kolno wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolnie utworzy cztery kluby seniora. Projekt przewiduje przygotowanie i zaangażowanie czterech osób do prowadzenia tych klubów i zaangażowanie animatorów do prowadzenia specjalistycznych zajęć rozwijających zainteresowania seniorów. Skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy. Inwestycja będzie kosztować ponad 201 tys. zł, z czego dotacja pokryje 181 tys. zł.

Oba projekty zostały zgłoszone w ramach LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Powiat Sokólski otrzyma 334 tys. zł dotacji na projekt, który zakłada wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznej i klas szkolnych dla 36 uczniów szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Są to uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce. W ramach projektu zostaną kupione nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia informatyczne, niezbędne do realizacji programów nauczania (m.in. laptopy, monitor interaktywny z oprogramowaniem, oprogramowanie biurowe, antywirusowe). Koszt inwestycji wynosi blisko 353 tys. zł. Została ona zgłoszona jako projekt LGD Szlak Tatarski.

Gmina Miejska Hajnówka wraz z Hajnowskim Stowarzyszeniem „Sami Sobie” i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hajnówce, w ramach LGD „Puszcza Białowieska”, rozwiną system usług opiekuńczych. Obejmą one 20 niesamodzielnych mieszkańców miasta, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zostanie im zapewnione wyżywienie, terapia oraz pomoc prawna i psychologiczna. Wartość projektu wynosi prawie 449 tys. zł, dofinansowanie 426 tys. zł.

Gmina Michałowo, w ramach LGD „Puszcza Knyszyńska”, rozbuduje i wyposaży świetlicę w Juszkowym Grodzie. Utworzy tam Centrum Integracji Społecznej. Będą w niej prowadzone zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz spotkania mieszkańców. Koszt tej inwestycji sięga 1,2 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 340 tys. zł.

Gmina Wąsosz podniesie jakość nauczania w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, aby wyrównać szanse edukacyjne, jakie mają dzieci z terenów wiejskich. W tym celu szkoła zwiększy wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, będzie też rozwijała kompetencje cyfrowe uczniów. Zajęcia wyrównawcze zostaną zorganizowane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, w tym z niepełnosprawnością. Szkoła zostanie doposażona, a nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje, aby móc realizować cele tego projektu. Jego koszt wynosi 103 tys. zł, dofinansowanie pokryje 98 tys. zł. Będzie realizowany w ramach LGD „Biebrzański Dar Natury”.

Z tej samej LGD pochodzi projekt gminy Grajewo, który skierowany jest do 70 przedszkolaków i nauczycieli Przedszkola w Rudzie. W ramach podniesienia jakości wychowania przedszkolnego będą realizowane zajęcia rozwijania kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Przewidziano: zajęcia matematyczno- przyrodnicze, z języka angielskiego z elementami teatru, komputerowe z elementami programowania i kodowania, rozwijające zainteresowania i kreatywność, logopedyczne oraz szkolenia dla nauczycieli. Projekt będzie realizowany przez trzy lata: od września 2020 do końca czerwca 2023 roku. Jego wartość to blisko 305 tys. zł, dotacja wynosi prawie 288 tys. zł.

Wszystkie te projekty zostały zgłoszone na konkursy, zorganizowane w ramach Lokalnych Grup Działania.

Poleć innym: