Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projektach dofinansowanych z EFS - aktualizacja

29.08.2018

Komunikat z 30.08.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazuje skorygowane Zalecenia. Powodem korekty Zaleceń są zgłoszone przez wojewódzkie urzędy pracy wątpliwości w zakresie ich stosowania, przy czym zmiana dotyczy głównie pkt III.2 tj. refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy pracodawcy w przypadku projektów konkursowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 publikuje Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielenia wsparcia finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powyższy dokument został przygotowany celem zapewnienia jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania z EFS oraz rozliczania wsparcia finansowanego w określonych typach operacji, tak aby uniknąć podwójnego finansowania.

Zalecenia mają zastosowanie do projektów realizowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym, których zakres obejmuje bezzwrotne wsparcie finansowane na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub wsparcie pomostowe, jak również projekty, w których przewidziano refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Zalecenia mają zastosowanie do:

  • zawartych i realizowanych umów o dofinansowanie;
  • umów o dofinansowanie, które zostaną zawarte w związku z naborami ogłoszonymi przed datą wydania Zaleceń.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, że w sprawie kwalifikowalności podatku VAT od dotacji dla uczestników projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oczekuje na ostateczne ustalenia służb audytowych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Komisji Europejskiej.

Pismo MIiR w sprawie korekty Zaleceń (PDF 140 kB)

Skorygowane Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (PDF 350 kB)

Skorygowany Załącznik nr 1 (a i b) do Zaleceń (DOCX 27 kB)

Skorygowany Załącznik nr 2 do Zaleceń (DOCX 25 kB)

Poleć innym: